Odpowiadając na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury sprawie możliwości stosowania wyłączenia pod 1.1.3.1 lit c podczas przewozu materiałów wybuchowych przez firmę zewnętrzną na zlecenie kopalni zarząd Stowarzyszenia wyraził negatywną opinię.

Zgodnie z 1.1.3.1 (c) ADR, przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do przewozu towarów niebezpiecznych, wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren budów, zwrotów z terenów budów oraz dostaw lub zwrotów w związku z przeglądami, naprawami i konserwacją urządzeń, w ilościach nie większych niż 450 litrów na opakowanie, w tym na DPPL i opakowanie duże i w ramach maksymalnych ilości podanych w 1.1.3.6. Należy zastosować środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości opakowań w normalnych warunkach przewozu. Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania do klasy 7. Przewóz wykonywany przez przedsiębiorstwa, o których mowa, w celu ich zaopatrzenia lub wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji, nie podlega niniejszemu wyłączeniu. Objęcie wyłączeniem z ADR transportu środków strzałowych, realizowanego przez kopalnię nie podlega pod wyłączenie określone przepisem 1.1.3.1 lit. c ADR. Wyłączenie to dotyczy bowiem przewozu przez firmę, czyli przez jej pracowników na jej potrzeby w charakterze pomocniczym, nie zaś jak w zlecenia przez kopalnię czynności przewozu innej firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w przewozie drogowym.