Artykuł 13 Ustawy zmianę w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych i w art. 13 jest nowy ust. 2 o treści: „2. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany zamieścić, w wymaganych dokumentach, o których mowa w ustawie, oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.”.
Powyższe oznacza, że dotychczas stosowane dokumenty należy uzupełnić o dodatkowe ww. wymagane informacje, tj. nazwę oraz adres podmiotu, który jest właścicielem każdego przewożonego towaru niebezpiecznego w chwili przekazywania tego towaru do przewozu osobie wykonującej przewóz. Obecnie najczęściej stosowany dokument przewozowy wynikający z Konwencji CMR nie przewiduje takiego pola. Nie ma żadnych informacji czy wymóg ten dotyczy również wyłączeń z ADR (LQ, 1.1.3.6). Stowarzyszenie S-DGSA w związku z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania omawianego przepisu wystąpiło do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z wnioskiem o interpretację i wyjaśnienie zmian w obowiązujących przepisach.
 2016-08-17-pismo_sdgsa_nowelizacja_uptn.pdf
 D201600011650_Prawo_energetyczne_oraz_niektorych_innych_ustaw.pdf