STRESZCZENIE

 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Doradców do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA, które odbyło się w Zielonej Górze w dniu 28maja 2022 r.

 

Trzeci dzień organizowanego Seminarium  szkoleniowego  ADR  był przewidziany na  Walne Zgromadzenie  Członków Stowarzyszenia doradców do spraw transportu towarów niebezpiecznych . W wyznaczonym terminie stawiło się na godzinę 9:00  35 członków naszego Stowarzyszenia.

 

WZC Stowarzyszenia DGSA otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia DGSA – Norbert Świderek witając uczestniczących w spotkaniu członków. Jednocześnie został on wybrany przewodniczącym Walnego Zebrania Członków. Sekretarzem WZC została kol. Maria Nicopulos.

Przewodniczący zebrania przeprowadził wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej w której w wyniku głosowania  stanowisko objęła  kol. Agnieszka Gutkowska  oraz Komisji uchwał i wniosków gdzie zasiadła kol. Małgorzata Wieleba-Walicka. Czynności wyżej wymienionych komisji wykonywał sekretarz WZC.

 

Przewodniczący WZC, stwierdził iż  Stowarzyszenie na dzień zebrania liczyło 122 członków zwyczajnych, w tym   95 uprawnionych do głosowania, a  na podstawie rejestracji  członków do godz. 9.00  mandaty pobrało  35 członków. WZC jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał z wyjątkiem uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia. Liczba ta, o godzinie 9.45 zwiększyła się do 36 członków w wyniku oświadczenia o  rezygnacji z członkostwa honorowego kol. Rafała Buchcara.

 

W pierwszej części spotkania Prezes Zarządu – Norbert Świderek przedstawił Sprawozdanie z pracy Zarządu i działalności Stowarzyszenia w roku 2021, następnie kol. Bożena Konarska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

W kolejnym punkcie zebrania omówiono sprawozdanie finansowe za rok 2021, które zatwierdzono wraz z propozycją Zarządu o przeznaczeniu zysku w wysokości 5 016,42 zł (pięć tysięcy szesnaście złotych 42/100) na działalność statutową Stowarzyszenia.

Podczas WZC podjęto następujące uchwały:

– o przyjęciu „PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZEBRANIA”;

– o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2021;

– o przyjęciu sprawozdania z pracy Zarządu i działalności Stowarzyszenia za rok 2021;

– o przyjęciu sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2021;

– w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2021;

– w sprawie udzielenia Komisji Rewizyjnej absolutorium za rok 2021;

Po głosowaniu zamykającym rok 2021, kol Mirosław Kłosiński zgłosił  wniosek o utworzenie  5 osobowego Zarządu Stowarzyszenia uzasadniając swój wniosek,  większą niż  dotychczas reprezentatywnością Stowarzyszenia. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Po przerwie nadszedł czas wyboru nowych  Stowarzyszenia  na kadencję 2022-2025.

Kol. Norbert oświadczył,  iż  nie będzie kandydował  na  kolejną kadencję. Pragnę w tym miejscu  podziękować  na 12 lat   reprezentacji  i czynnego  udziału, organizacji  WZC i Seminariów ADR na rzecz naszego Stowarzyszenia  Panu Norbertowi  Świderkowi. Życzenia  również złożyła na miejscu  delegacja kolegów i koleżanek.   Osobne podziękowania złożono pozostałym członkom Zarządu – naszym Kol. Marii Nicopulos i Małgorzacie Wielebie-Walickej za dotychczasowy wkład pracy w rozwój stowarzyszenia.

Na stanowisko  Prezesa  Stowarzyszenia S-DGSA zaproponowano kandydatury:

 1. Andrzej Strzelec
 2. Rafał Buchcar
 3. Jacek Pluta
 4. Małgorzata Wieleba-Walicka

 

Kol. Małgorzata Wieleba-Walicka   i Kol. Rafał Buchcar,  nie wyrazili swojej  zgody na  kandydaturę

W wyniku głosowania wybrano: Kol. Andrzeja Strzelca.

 

Następnie przyszedł czas na  wybór  Zarządu  Stowarzyszenia, zgłoszone kandydatury:

 1. Jacek Pluta
 2. Rafał Buchar
 3. Małgorzata Wieleba-Walicka
 4. Mirosław Kłosiński
 5. Małgorzata Krenke
 6. Anna Łyczkowska
 7. Maria Nicopulos

 

Wszyscy wyrazili zgodę  na kandydaturę. W wyniku głosowania  największą ilość głosów otrzymali kolejno: Małgorzata Wieleba- Walicka, Rafał Buchar, Mirosław Kłosiński, Maria Nicopulos.

 

Następnym krokiem było  powołanie Komisji Rewizyjnej,  zgłoszono następujące kandydatury:

 1. Bożena Konarska
 2. Anna Łyczkowska
 3. Joanna Puchalska-Gad
 4. Jarosław Bogusz

 

Kol. Bożena Konarska  nie wyraziła zgodę na kandydowanie.  W wyniku  głosowania  wybrano kolejno:

Joannę Puchalską-Gad, Jarosława Bogusaz, Annę Łyczkowską.

 

Po ostatniej przerwie przedstawiono ukonstytuowany Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną w składzie:

Andrzej Strzelec                                              – Prezes Zarządu

Mirosław Kłosiński                                          – Wiceprezes – Skarbnik

Rafał Buchcar                                                    – Wiceprezes – Sekretarz

Maria Nicopulos                                              – Wiceprezes

MałgorzataWieleba-Walicka                      – Wiceprezes

 

Komisja Rewizyjna:

Joanna Buchalska-Gad                  – Przewodniczący

Anna Łyczkowska                            – Członek

Jarosław Bogusz                              – Sekretarz

 

Walne Zgromadzenie Członków  Stowarzyszenia   zakończyło się wraz z ostatnim głosowaniem,  które odbyło się po  przedstawieniu projektu budżetu i projektu planu pracy Stowarzyszenia na rok 2022 przez Przewodniczącego WZC  kol. Norberta Świderka. Budżet na rok 2022 został przyjęty jednomyślnie.

W sprawach różnych poruszono  dwa tematy:

 1. Propozycje Zmiany Statutu Stowarzyszenia S-DGSA w zakresie prawa czynnego głosu dla Członków Honorowych
 2. Kolejnego spotkania – jeżeli pandemia nie pokrzyżuje  planów. Planowany jest wspólny   wyjazd organizowany dla członków S-DGSA na Targi w Lipsku (Niemcy) „Branżowe Targi Materiałów i Towarów Niebezpiecznych Transport – Intralogistyka – Bezpieczeństwo”   w terminie   8-10.11.2022. Szczegóły  już wkrótce.

 

Streszczenie WZC przygotował: A.Strzelec