W dniu 16 marca 2021 r. w godz. 11:00 – 13:00, odbyło się posiedzenie Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych zorganizowane online przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego (DTD), Departamentu Kolejnictwa (DTK) Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (S-DGSA), Europejskiego   Stowarzyszenia Doradców ADR (ESD ADR). Posiedzenie zostało spowodowane sygnałami wpływającymi do resortu infrastruktury oraz pismami ww. Stowarzyszeń, które świadczą o problemach interpretacyjnych art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154, z późn. zm.), rozporządzenia  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. poz. 966, z późn. zm.) oraz 1.8.3.1 Umowy ADR/Regulaminu RID. Notatka ze spotkania w STREFIE CZŁONKA.