Dnia 14 września br. w godz. 10:00 – 12:30, w formule zdalnej, odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu

doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych. Gospodarzem posiedzenia był Departament

Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie (DTD).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: ministerstw, w tym Ministerstwa Infrastruktury (MI) i

Ministerstwa Zdrowia (MZ) jednostek badawczych, w tym Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO),

instytucji dozorowych, w tym Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) i Wojskowego Dozoru

Technicznego, jednostek kontrolnych, w tym Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) oraz Głównego

Inspektora Transportu Drogowego (GITD), Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Państwowej

Agencji Atomistyki (PAA), Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), służb mundurowych, stowarzyszeń i

przedsiębiorstw, zaproszonych przez Ministra do udziału w pracach Zespołu. Stowarzyszenie

Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (S-DGSA) reprezentowali: Norbert Świderek,

Maria Nicopulos, Małgorzata Wieleba-Walicka oraz Rafał Buchcar.

Agenda została zatwierdzona przez uczestników i obejmowała następujące zagadnienia:

1) Plan pracy Zespołu, podział na podgrupy, aktualizacja adresów kontaktowych

2) Rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie

przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

3) Rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

4) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

5) Inne sprawy.

Notatka ze spotkania w STREFIE CZŁONKA.