W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, w tym: organizatora – Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Transportowego Dozoru Technicznego, oraz przedstawiciele właściwych władz, w tym Instytutu Przemysłu Organicznego Urząd Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a także przedstawiciele stowarzyszeń doradców ADR: w tym S-DGSA, DBPK, ETOS i ESD ADR.
Tematami spotkania były następujące sprawy
1. Omówienie projektu wzoru formularza listy kontrolnej w przewozie koleją towarów niebezpiecznych.
2. Omówienie dokumentów na wspólne posiedzenie RID/ADR/ADN (14 – 18 marca);
3. Wybór dokumentu bazowego (RID lub ADR) dla dalszych prac nad ujednolicaniem RID/ADR lub przyjęcie innego rozwiązania;
4. Ujednolicenie definicji pod 1.2 ADR/RID/ADN na podstawie angielskiego/francuskiego oryginalnego tekstu;
5. Dyskusja co do ewentualnej potrzeby wprowadzenia przejściowych rozwiązań związanych z ujednolicaniem RID/ADR – identyfikacja problematycznych obszarów (opakowania, dokumenty przewozowe).