Rozwiązania polegające na usprawnieniu procedury przedłużania ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (np. dwa oryginały, wymaganie kopii przy przedłużaniu) należy uznać za pożądane, gdyż mogą one przyczynić się do likwidacji obecnych obciążeń administracyjnych, a tym samym przyspieszyć i znacznie uprościć obecną procedurę.

Z uwagi na wielowątkowość i wieloaspektowość problemu przedłużania ważności omawianego świadectwa, w szczególności w kontekście badań wymaganych przed jego przedłużeniem oraz spraw zgłaszanych przez uczestników przewozu z tym związanych, proponujemy wspólna dyskusję z przedstawicielami właściwych władz, szczególnie Dyrektora TDT oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego celem wypracowania racjonalnego i prawnie dopuszczalnego rozwiązania oraz ewentualne podjęcie dalszych działań w omawianym zakresie.