Stowarzyszenie DGSA otrzymało do zaopiniowania kolejną wersję rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu.
W porównaniu do poprzedniej wersji z marca 2012 roku jest wiele istotnych zmian – widać, że uwzględnione zostały m.in. i nasze wcześniejsze uwagi. Zniknął np. zapis o zakazie przewozu odpadów niebezpiecznych razem z odpadami innymi niż niebezpieczne czy nakaz mycia pojazdu po każdym przewozie odpadów.
W dalszym ciągu pozostały zapisy, które nie wnoszą nic nowego, bowiem są powtórzeniem wymagań np. z Prawa o ruchu drogowym (konieczność mocowania ładunku i takie jego zabezpieczenie, aby nie było pylenia, wycieków itp.). Stowarzyszenie proponuje wykreślić tego typu uregulowania z rozporządzenia.
Brakuje natomiast bardzo istotnego obowiązku klasyfikowania przez wytwórcę odpadów, odpadów niebezpiecznych zgodnie z ADR/RID/ADN.
Bardzo kontrowersyjny jest proponowany sposób oznakowania pojazdu: żółte tablice 300×400 mm, z napisem “ODPADY”, umieszczone na bokach oraz z przodu i z tyłu pojazdu. Oznakowanie jest wymagane bez względu na ilość przewożonych odpadów, również w przypadku przewozu odpadów innych niż niebezpieczne. Żółte tablice (nie określono odcienia koloru żółtego) mogą być łatwo pomylone z tablicami barwy pomarańczowej dlatego Stowarzyszenie zaproponowało, aby zalegalizować i tak już stosowaną przez wielu naszych przewoźników literę “A” na białym tle, umieszczoną jedynie z przodu i z tyłu pojazdu.