Projekt Rozporządzenia nie uwzględnia w żadnym zakresie wymagań Umowy ADR w zakresie klasyfikacji, pakowania, oznakowania, przewozu klasy 6.2 (materiałów zakaźnych), czyli odpadów niebezpiecznych, weterynaryjnych. W nasze opinii do projektu staraliśmy się wskazać ustawodawcy, że wymagania Umowy ADR muszą być uwzględniane na każdym etapie postępowania z weterynaryjnymi odpadami niebezpiecznymi.
 Opinia SDGSA w sprawie Rozporządzenia MRiRW w sprawie transportu odpadów weterynaryjnych