W dniu 11.06.2019 r. odbyła się w Ministerstwie Infrastruktury konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli.

Projektowane rozporządzenie wprowadza wzór formularza listy kontrolnej oraz protokołu kontroli, którebędą wykorzystywane podczas przeprowadzania kontroli przewozu towarów niebezpiecznycha stwierdzone w nich nieprawidłowości stanowią podstawę do nakładania kar pieniężnych.

Treść nowego rozporządzenia w większości powiela dotychczasowe regulacje w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, a w załączniku określającym wzór formularza listy kontrolnej wydzielone zostały dwie części: Część A dotycząca kontroli w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz Część B dotycząca kontroli przeprowadzanej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

W dalszych pracach nad projektem, które będą kontynuowane w MI rozpatrzona zostanie m.in. propozycja S-DGSA, aby nie nakładać kar na przewoźnika za czynności, które nie obejmują jego ustawowych obowiązków oraz aby uporządkować sposób grupowania informacji o poszczególnych czynnościach sprawdzających tak, aby lista kontrolna nie była nastawiona wyłącznie na sprawdzenie przewoźnika, ale również innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych.

2019-02-04_Uwagi_SDGSA_dotyczaca_RMI_w_sprawie_listy_kontrolnej
Tabela_uwag_konsultacje_publiczne_03_04_2019