Stowarzyszenie S-DGSA reprezentowały kol. Małgorzata Wieleba-Walicka oraz Maria Nicopulos, które przygotowały prezentację nt. Odpowiedzialność uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

W sierpniu 2018 roku wprowadzono zmiany w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 382). Ustawa ma służyć stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Ustawa wprowadza nowe unormowania dotyczące kwalifikacji naruszeń w przewozie drogowym (najpoważniejsze naruszenia – NN, bardzo poważne naruszenia – BPN i poważne naruszenia – PN). Zmianie uległ również taryfikator kar stanowiący załącznik nr 1 do ustawy. Ustawa obowiązuje od 3 września 2018 r.

Zgodnie z aktualnym taryfikatorem na Przewoźnika może zostać nałożona kara za brak np. certyfikowanego opakowania lub nieprawidłowe oznakowanie opakowań ADR, czyli za czynności, które nie obejmują jego ustawowych obowiązków. Koleżanki ze stowarzyszenia przybliżyły uczestnikom konferencji powyższe zagadnienia.