Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

Ze względu na sytuację epidemiczną w Europie i na świecie trzynaste spotkanie Stowarzyszenia IASA odbyło się w online. W spotkaniu uczestniczyło 29 przedstawicieli z 20 krajowych stowarzyszeń reprezentujących 20 państw: Belgię, Niemcy, Danię, Czechy, Finlandię, Francję, Grecję, Węgry, Irlandię, Luksemburg, Holandię, Hiszpanię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Szwecję, Słowację, Szwajcarię, Turcję i Wielką Brytanię. Głosowania nad propozycjami i wnioskami odbyły się zdalnie podczas spotkania.

Streszczenie spotkania
Spotkanie otworzyła Prezes IASA Maria Nicopulos (S-DGSA – Polska) witając członków Stowarzyszenia oraz Sekretarz Generalny IASA Guillaume Lecoz (ANCS – Francja), który w głosowaniu zdalnym został jednomyślnie wybrany na przewodniczącego spotkania.

Kolejny punkt dotyczył zatwierdzenia ostatecznego raportu z 12-tego spotkania IASA, które odbyło się 17 grudnia 2022 r. Uczestnicy spotkania zatwierdzili raport.

Stowarzyszenia IASA liczy 26 członków, krajowych stowarzyszeń DGSA z 21 państw. Poszukiwania krajowych stowarzyszeń prowadzone przez Grupę Roboczą XI, zostały zakończone, a grupa zawiesiła swoją działalność, ponieważ w części państw będących sygnatariuszami ADR nie działają stowarzyszenia DGSA.

Sprawy księgowe omówione zostały w kolejnym punkcie spotkania przez skarbnika Zsuzsannę Sass (BTE – Węgry). Wszyscy członkowie IASA za wyjątkiem Norwegii (problemy techniczne) opłacili składki członkowskie za 2022 rok. Aktualnie saldo stowarzyszenia wynosi 11 981,75 €. Kwota ta, ma być przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów delegacji reprezentanta IASA podczas posiedzeń JM i WP.15 w Europejskiej Komisji Gospodarczej.

Następnie Jasper Hornum (FACID – Dania) przedstawił uzupełniony dokument TRANS/WP/15/AC.1.2021/30 dotyczący zmiany przepisu szczególnego 668.

Kolejny punkt obrad dotyczył prac grupy roboczej WG VIII –ds. analizy definicji “nadawania”, której zadaniem jest przygotowanie interpretacji przepisów dotyczących obowiązku wyznaczenia doradcy przez przedsiębiorstwo zajmujące się „nadawaniem”. WG VIII przed spotkaniem przygotowała i przesłała do członków kwestionariusz, który przedstawiciele Stowarzyszeń mieli wysłać do właściwych władz w swoich krajach. Zaprezentowano podsumowanie kwestionariusza. Większość właściwych władz (w tym polskie Ministerstwo Infrastruktury) odpowiedziało, iż:
„Nadawanie” zgodnie z ADR/RID/ADN oznacza wszystkie czynności wykonywane przez nadawcę zgodnie z definicją „nadawcy” w ADR/RID/ADN, oraz
Wymóg wyznaczenia DGSA zgodnie z podsekcją 1.8.3.1 i w odniesieniu do słowa „nadawanie” dotyczy:
– Nadawcy, który wysyła towary niebezpieczne, czyli podmiot, który fizycznie przekazuje towary przewoźnikowi. Podmiot przygotowuje przesyłkę i przekazuje przewoźnikowi towary niebezpieczne, oraz
– Przedsiębiorstwa, które jest nadawcą zgodnie z umową przewozu i nie ma fizycznego kontaktu z towarami niebezpiecznymi. Nadawca ten korzysta z usług innych uczestników, którzy przygotowują przesyłkę i przekazują przewoźnikowi towary niebezpieczne.
Na poniższym zdjęciu umieszczono podsumowanie kwestionariusza.

Najważniejszym punktem spotkania były wybory nowego zarządu IASA na lata 2022-2026. Odbyły się głosowania na poszczególne stanowiska, które potwierdziły aktualny skład Zarządu.
 Prezes: Martin Kints (BESAA – Belgia);
 Vice Prezes: Ralf Hiltmann (GGVD – Niemcy);
 Skarbnik: Zsuzsanna Sass (BTE – Węgry);
 Vice Skarbnik: Imre Elek (BTE – Węgry);
 Sekretarz Generalny: Guillaume Lecoz (ANCS – Francja);
 Vice Sekretarz Generalny: Franck Schmitt (ANCS – Francja).

Podczas następnego punktu spotkania omówiono aktualizację stron IASA: http://www.dgsa-iasa.org/

Kolejny punkt zebrania dotyczył zestawienia odpowiedzi w sprawie zapytań, które w ostatnim czasie kierowali do siebie wzajemnie członkowie IASA. Zasadą jest, iż osoba przesyłająca zapytanie po zebraniu odpowiedzi dokona ich zestawienia i udostępni wszystkim członkom stowarzyszenia.
Zapytania dotyczyły następujących zagadnień:
– Czy wymaganym urządzeniem oświetleniowym wg ADR jest również telefon komórkowy z funkcją latarki, GGVD (Niemcy);
– Przepisy krajowe wymagające sprawdzenia wyznaczenia DGSA przed udzieleniem licencji przedsiębiorstwom podlegającym obowiązkowi wyznaczenia DGSA. Czy DGSA może być osobą fizyczną lub prawną?,PSSAMEE (Grecja);

– 2,5-letnie badanie i testowanie DPPL. Oznakowanie pojazdów-cystern i kontenerów-cystern opuszczających Wielką Brytanię drogą morską do Europy, BADGP (Wielka Brytania).
W załączeniu 3 zestawienia zebranych odpowiedzi.

Kończąc spotkanie była Prezes Maria Nicopulos (S-DGSA – Polska) podziękowała uczestnikom za dotychczasową współpracę i możliwość reprezentowania Stowarzyszenia przez ostatnie 4 lata, następnie nowy Prezes Martin Kints (BESAA – Belgia) podziękował obecnym za udział w spotkaniu i ich zaangażowanie w sprawy IASA.
Oficjalny raport ze spotkania zostanie przesłany po otrzymaniu go od nowego zarządu IASA.

Uczestnicy spotkania IASA, 25.04.2022 r., ONLINE

Przygotowała: Maria Nicopulos

Przejdź do góry