Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

9-10.05.2016 r. Bordeaux, Francja

Piąte spotkanie członków Stowarzyszenia EASA, odbyło się w Bordeaux. Uczestniczyło w nim 27 przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 16 państw: Belgii, Szwajcarii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii

Do EASA w tym roku przystąpiły: Stowarzyszenia DGSA z Hiszpanii (ACCS), Norwegii (FFSN) i Grecji (PSSAMEE).

Streszczenie spotkania

Spotkanie w Bordeaux przygotowało francuskie stowarzyszenie ANCS, którego prezes Francois-Xavier Carbonne zabrał głos jako pierwszy uroczyście witając uczestników oraz zaproszonych gości.

Następnie głos zabrał Prezes EASA Norbert Muller oraz Sekretarz Gaston Zens, witając wszystkich obecnych i ustalając harmonogram spotkania.

W pierwszym wystąpieniu Pani Brigitte Nedelec reprezentująca rządową organizację CIFMD (http://www.cifmd.fr) przybliżyła uczestnikom spotkania zasady przeprowadzania szkoleń dla kandydatów oraz egzaminowanie DGSA funkcjonujące obecnie we Francji. CIFMD jest odpowiednikiem polskiego TDT (Transportowego Dozoru Technicznego) i przeprowadza egzaminy na doradców DGSA. Egzaminy przeprowadzane są tylko 2 razy w roku (co 6 miesięcy) i zdawalność na nich wynosi około 70% (slajd poniżej).

Po wystąpieniu Pani Brigitte Nedelec przedstawiciele stowarzyszenia ACCS z Hiszpanii oraz PSSAMEE z Grecji występując z wnioskiem o członkostwo w EASA zaprezentowali działalności swoich stowarzyszeń, osiągnięcia, główne cele działalności. Oba wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Kolejna obszerna część spotkania dotyczyła raportu z posiedzeniu grupy WP15 w Genewie, które odbyło się 14-18 marca 2016 r., na którym to sekretarz Pan Gaston Zens zgłosił propozycję EASA przygotowaną przez jej członków podczas wcześniejszych spotkań Stowarzyszenia.
Propozycje dotyczyły głównie zmian w przepisach 1.8.3 Umowy ADR – doradcy do spraw bezpieczeństwa.
ikona pdf propozycje EASA na WP15 (wersja angielska)

Propozycje EASA i decyzja WP15
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-142e.pdf

Propozycja 1

1.3.2.5: „Trener powinien posiadać świadectwo zgodne z 1.8.3.7”.
Zapis taki oznaczałby, że wymagane szkolenia osób zatrudnionych przez uczestnika przewozu mógłby przeprowadzać tylko doradca DGSA.
Wniosek nie został przyjęty
Wyjaśnienie: 
Zdaniem delegatów grupy WP15 szkolenie zg. z przepisem 1.3 powinno być prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników danej firmy, którzy często są bardziej kompetentni niż DGSA, w celu zapewnienia szkolenia kierunkowego z uwzględnieniem innych wymagań i regulacji niezwiązanych z transportem lub związanych z samym specyficznym środowiskiem pracy w danej firmie.

Propozycja 2

1.8.3.1: „Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim nadanie włączając osoby trzecie, pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć..”
Zmiana polegająca na wymienieniu bezpośrednio „nadawcy” w Umowie ADR, jako uczestnika przewozu, którego również dotyczy obowiązek wyznaczenia doradcy. 
Wniosek został przyjęty, zmiana w ADR 2019 z 4 letnim okresem dostosowania

Propozycja 3

1.8.3.2: „Właściwe władze Umawiającej się Strony mogą postanowić, że wymaganie to nie ma zastosowania wobec przedsiębiorstw: (a) których działalność dotyczy ilości przewożonych towarów w każdej jednostce transportowej, w ilościach nieprzekraczających ilości podanych pod 1.1.3.6 (za wyjątkiem nadawcy), 1.7.1.4 oraz w działach 3.3, 3.4 (za wyjątkiem przewoźnika towarów niebezpiecznych powyżej ilości wskazanych w 3.4.13) oraz 3.5”, albo wprowadzenie zapisu: „obowiązek wyznaczenia doradcy dotyczy przy przewozach na 1.1.3.6 (tylko nadawcy), przy przewozach na 3.4 (tylko przewoźnika)”.
Wniosek częściowo przyjęty.
Wyjaśnienie:
W zakresie zmiany formy zapisu (nieprzekraczających) wniosek został przyjęty.
W zakresie rozszerzenia obowiązku wyznaczenia doradcy w przypadku przewoźników przewożących towary powyżej 8 ton brutto korzystających z wyłączenia LQ oraz w przypadku nadawców korzystających z wyłączenia 1.1.3.6 wniosek nie został przyjęty.

Propozycja 4

1.8.3.3: Wzór rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
Wniosek częściowo przyjęty.
Wyjaśnienie:
Zgoda na umieszczenie wzoru rocznego sprawozdania w Umowie ADR, ale bez obligatoryjności w jego stosowaniu. Poproszono Stowarzyszenia EASA o dodatkowe wyjaśnienie celowości opracowania jednolitego wzoru rocznego sprawozdania, na następnym spotkaniu WP15.

Propozycja 5

1.8.3.3:
” (.)
– sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w nadanie, przewóz, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;”
Wniosek przyjęty.
Wyjaśnienie:
Celowe w związku ze zmianą przepisu 1.8.3.1 (propozycja 2)

Propozycja 6

1.8.3.14: „Właściwa władza lub jednostka egzaminująca powinna upublicznić zharmonizowany katalog pytań egzaminacyjnych”.

Wniosek nie został przyjęty
Wyjaśnienie: 
Ze względu na brak wsparcia propozycje te nie zostały szerzej omówione i nie podjęto żadnych działań.

Propozycja 7

1.8.3.16.1: Dodanie zapisu: „nie jest konieczne szkolenie przed egzaminem”.
Wniosek nie został przyjęty
Wyjaśnienie:
Ze względu na brak wsparcia propozycje te nie zostały szerzej omówione i nie podjęto żadnych działań.

Propozycja 8

1.8.3.18: Dodanie na zaświadczeniu słów „nadania, pakowania, napełniania”
„Ważne do ………………………….. dla przedsiębiorstw, które przewożą towary niebezpieczne lub dokonują związanego z tym nadania, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku”.
Wniosek przyjęty.
Wyjaśnienie:
Celowe w związku ze zmianą przepisu 1.8.3.1 oraz 1.8.3.3 (propozycja 2 oraz 5)

Kolejna część spotkania dotyczyła zatwierdzenia (oraz naniesienia ostatecznych zmian) przez ogół uczestników wzoru rocznego sprawozdania, który przygotowała grupa robocza nr 1.
ikona pdfwzór rocznego sprawozdania (wersja angielska)

Ostatnia część dnia poświecona była dwóm tematom:
– Wyrażeniem zgody wszystkich członków na wymianę informacji z poszczególnych państw w zakresie różnic, czy specyficznych wymagań związanych z transportem towarów niebezpiecznych. Informacje takie będą umieszczane na stronie internetowej EASA (http://easa-dg.eu).
– Prezentacja budżetu za rok 2016 oraz zgoda na podniesienie składek w roku 2017 z 100 na 125 Euro.
Koszty ponoszone przez EASA związane są z kosztami wynajmu biura, oraz kosztami delegacji przedstawicieli EASA na spotkaniach WP15.

Drugiego dnia spotkania tj. 10 maja 2016 r. Prezes Stowarzyszenia Pan Norbert Mueller przedstawił ciekawą prezentację dotyczącą zmian ADR 2017.

Ostatnim punktem konferencji było ustalenie terminów i miejsc kolejnych spotkań EASA. Ustalono:
6 Spotkanie: 3-4 Październik 2016 Rotterdam (Holandia)
7 Spotkanie: 8-9 May 2017 Istanbul (Turcja)
8 Spotkanie: jesień 2017 Zaragoza (Hiszpania)

Uczestnicy spotkania EASA 9-10.05.2016 r. Bordeaux, Francja

Przejdź do góry