Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

8-9.05.2017 r. Saragossa, Hiszpania

Siódme spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez trzy hiszpańskie regionalne stowarzyszenia ACCS/ACONSA/ACONSENA. Uczestniczyło w nim 23-trzech przedstawicieli z 16 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii.

Streszczenie spotkania

Po krótkim oficjalnym otwarciu spotkania przez Prezesa EASA Norbert Muller (GGVD – Niemcy) oraz Sekretarza Gaston Zens (VGL-Luxemburg), głos zabrał przedstawiciel Stowarzyszenia ACONSA serdecznie witając uczestników oraz prezentując Platformę Logistyczną – Zaragosa. Platforma ta ma na celu promowanie multimodalnego transportu na terenie Katalonii z możliwymi połączeniami z innymi krajami UE.

Podczas kolejnego wystąpienia Jesus Pellejero (ACONSA- Hiszpania) przedstawił ciekawe zestawienie przygotowane na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Transportu w Hiszpanii dotyczące zestawień ilościowych: liczby doradców DGSA, firm wykonujących czynności z udziałem towarów niebezpiecznych, ilości przewożonych towarów z poszczególnych klas, rodzaje przewozu, itp.

Następnie głos zabrał Sekretarz Gaston Zens (VGL-Luxemburg) potwierdzając wcześniejsze informacje dotyczące wystąpienia z EASA Stowarzyszenia ETOS z Polski oraz rozwiązania stowarzyszenia GVA z Austrii.

W kolejnej części przedstawiciele poszczególnych grup roboczych podsumowali efekty wspólnej pracy:

I grupa robocza
Prace grupy dotyczą zmian w zakresie działu 1.3 – szkolenia osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych. EASA proponuje określenie minimalnych wymagań dla osoby prowadzącej takie szkolenie. Grupa I opracowała ankietę, która zostanie rozesłana do krajowych stowarzyszeń. Odpowiedzi na pytania pozwolą na uporządkowanie informacji w zakresie krajowych wymagań poszczególnych państw oraz przygotowanie propozycji zmian, która zostanie omówiona na kolejnych spotkaniach EASA.

II grupa robocza
Prace grupy II dotyczą opracowania propozycji wzoru rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, który umieszczony byłby w przepisie 1.8.3.3. Propozycja wzoru została przedstawiona na spotkaniu grupy roboczej WP.15 w Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie 19-23 września 2016.
Wniosek został częściowo przyjęty – publikacja wzoru „rocznego sprawozdania” w Umowie ADR jednak bez konieczności jego obligatoryjnego stosowania. Poproszono Stowarzyszenia EASA o dodatkowe wyjaśnienie celowości opracowania jednolitego wzoru. Grupa robocza II przygotowała szczegółowe wyjaśnienie oraz korzyści z wprowadzenia ujednoliconego wzoru. Dokument ten zostanie przesłany i omówiony na następnym spotkaniu WP15 (w załączeniu).
ikona pdf 3_f_WGII_ECE_TRANS_WP 15_AC  1_2017_XY_English_final
Kolejna propozycja zmian została przygotowania przez Stowarzyszenie z Niemiec – GGVD oraz Luksemburga – VGL, która przedstawił Gaston Zens (VGL-Luxemburg) dotyczy zmian w Regulaminie RID. W związku z wprowadzeniem nowej definicji uczestnika przewozu „operatora wagonu-cysterny” proponuje się, aby miał on również obowiązek wyznaczenia DGSA (w załączeniu propozycja).
ikona pdf document for RID Standing Group of Experts 20-24 November 2017

Następnie skarbnik Wim van Dongen (VVA- Holandia) w kilku słowach poinformował o budżecie Stowarzyszenia w 2017 roku. Ze składek członków opłacane jest m.in. biuro EASA mieszczące się w Luksemburgu w siedzibie Stowarzyszenia VGL oraz koszty delegata, biorącego udział w spotkaniach WP15.

Kolejna obszerna część spotkania dotyczyła dalszych prac i wniosków złożonych na posiedzeniu grupy WP.15 w Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie 19-23 września 2016.
W związku z wcześniejszymi przyjętymi propozycjami dotyczącymi zmian w przepisach 1.8.3 Umowy ADR – doradcy do spraw bezpieczeństwa, przygotowano wnioski dotyczące przepisów przejściowych (2 dokumenty) oraz wyjaśnienie z obszernym komentarzem w sprawie korzyści przyjęcia wspólnego wzoru rocznego sprawozdania.

Po godzinnej przerwie obiadowej Norbert Muller (GGVD – Niemcy) przedstawił w skrócie jakie zmiany proponowane są w Umowie ADR 2019 roku.
ikona pdf prezentacja w tym zakresie zastała przesłana e-mailowo do członków S-DGSA

Drugi dzień spotkania poświęcono omówieniu krajowych zmiany w regulacjach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Głos zabrali:

Norbert Mueller 

    1. (GGVD – Niemcy)

.

     Przedstawiono zmiany w zakresie przepisów związanych z koniecznością zgłaszania właściwej władzy przewozu określonych towarów niebezpiecznych przewożonych na terenie Niemiec drogami lokalnymi. Właściwa władza wyznaczy możliwą trasę przewozu tych towarów. Zmiany dotyczą transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego. Planowane wejście w życie nowych regulacji to 1.01.2018 r.

Maria Nicopulos (S-DGSA – Polska). Omówione zostały zmiany w zakresie:

– wymagań związanych z przewozem odpadów niebezpiecznych, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.
– wymagań związanych z wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów nowym systemem monitorowania drogowego przewozu towarów.

Ernail Hayirli

     (TMGDER – Turcja). W maju 2017 r. wprowadzono nowe regulacje dotyczące wymagań w zakresie zawodu DGSA. Ograniczono ilości firm z którymi może współpracować doradca (5 do 8 w zależności od wielkości firmy). Kandydat na doradcę powinien mieć wyższe wykształcenie techniczne (tytuł inżyniera). DGSA powinien co dwa lata uczestniczyć w szkoleniu uzupełniającym.

 

Ostatnią część spotkania przeznaczono na omówienie Raportu opracowanego przez Komisję Europejską dotyczącego kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
ikona pdf REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE APPLICATION BY THE MEMBER STATES OF COUNCIL DIRECTIVE 95/50/EC ON UNIFORM PROCEDURES FOR CHECKS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD
ikona pdf Zestawienie ilości kontroli ADR

W sprawach pozostałych zadecydowano, iż spotkania EASA będą odbywały się raz do roku (wiosną), chyba, że inne ważne okoliczności spowodują konieczność organizacji dodatkowego spotkania.

Uczestnicy spotkania EASA, 8-9.05.2017 r. Saragossa, Hiszpania

Przejdź do góry