Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

5-6.10.2015 r. Praga, Republika Czeska

W kolejnym czwartym już spotkaniu Stowarzyszenia EASA, które odbyło się w Czechach uczestniczyło 28 przedstawicieli z 19 krajowych stowarzyszeń: Belgii, Szwajcarii, Republiki Czeskiej, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii.

Streszczenie spotkania
Organizatorzy spotkania: czeskie stowarzyszenie ABPZ oraz firma DEKRA uroczyście przywitali uczestników i zaproszonych gości, po czym głos zabrał przedstawiciel czeskiego Ministerstwa Transportu w ciepłych słowach witając wszystkich obecnych oraz potwierdzając chęć współpracy instytucji rządowych ze stowarzyszeniami DGSA.
Następnie głos zabrał Prezes EASA Norbert Muller oraz Sekretarz Gaston Zens.
Do godzin południowych omawiane były sprawy dotyczące m.in.:
– streszczenia ostatniego spotkania EASA, które odbyło się w Krakowie w maju 2015 r.,
– przyjęcia nowych członków,
– opłat członkowskich – zaproponowano jej podniesienie.

W drugiej części dnia oraz w dniu następnym przedstawiciele poszczególnych grup roboczych zaprezentowali w skrócie wyniki swojej wspólnej pracy, na podstawie których opracowano propozycję zmian do przedstawienia na posiedzeniu WP15 w Genewie, które odbędzie się 14-18 Marca 2016 r.
Dopracowano formy zapisów do propozycji zmian, które omawiane były na wcześniejszych spotkaniach.

Propozycje:
Propozycja 1
1.3.2.5: „Trener powinien posiadać świadectwo zgodne z 1.8.3.7”. Zapis taki oznaczałby, że wymagane szkolenia osób zatrudnionych przez uczestnika przewozu mógłby przeprowadzać tylko doradca DGSA.

Propozycja 2 
1.8.3.1: „Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim nadanie włączając osoby trzecie, pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć..” Zmiana polegająca na wymienieniu bezpośrednio „nadawcy” w Umowie ADR, jako uczestnika przewozu, którego również dotyczy obowiązek wyznaczenia doradcy.

Propozycja 3
1.8.3.2: „Właściwe władze Umawiającej się Strony mogą postanowić, że wymaganie to nie ma zastosowania wobec przedsiębiorstw: (a) których działalność dotyczy ilości przewożonych towarów w każdej jednostce transportowej, w ilościach nieprzekraczających ilości podanych pod 1.1.3.6 (za wyjątkiem nadawcy), 1.7.1.4 oraz w działach 3.3, 3.4 (za wyjątkiem przewoźnika towarów niebezpiecznych powyżej ilości wskazanych w 3.4.13) oraz 3.5”, albo wprowadzenie zapisu: „obowiązek wyznaczenia doradcy dotyczy przy przewozach na 1.1.3.6 (tylko nadawcy), przy przewozach na 3.4 (tylko przewoźnika)”.

Propozycja 4
1.8.3.3: Wzór rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Wzór sprawozdania w języku angielskim poniżej.

Propozycja 5
1.8.3.12.5: Dodać punkt  „1.8.3.12.5 Minimalny próg potrzebny do zaliczenia testu to 70%”.

Propozycja 6
1.8.3.14: „Właściwa władza lub jednostka egzaminująca powinna upublicznić zharmonizowany katalog pytań egzaminacyjnych”.

Propozycja 7
1.8.3.16.1: Dodanie zapisu: „nie jest konieczne szkolenie przed egzaminem”.

Propozycja 8
1.8.3.18: Dodanie na zaświadczeniu słów „nadania, pakowania, napełniania”
„Ważne do ………………………….. dla przedsiębiorstw, które przewożą towary niebezpieczne lub dokonują związanego z tym nadania, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku”.

Oryginalna wersja proponowanych zapisów poniżej.

Proposal
EASA proposes to create new subsections 1.3.2.5 and 1.8.3.12.5 and amend subsections 1.8.3.1, 1.8.3.2, 1.8.3.3, 1.8.3.14, 1.8.3.16.1 and 1.8.3.18 as follows (new sections and amendments are highlighted and justified):
Proposal 1:

1.3.2.5 The trainer shall hold a vocational training certificate according to 1.8.3.7.

Justification: The trainer should have a minimum of qualification, verified by the vocational training certificate according to subsection 1.8.3.7.

Proposal 2:

1.8.3.1 Each undertaking, the activities of which include the consigning (including third parties),carriage, or the related packing, loading, filling or unloading, of dangerous goods by road/rail/inland waterways [RID: or operating a tank-wagon] shall appoint one or more safety advisers, hereinafter referred to as „advisers”, for the carriage of dangerous goods, responsible for helping to prevent the risks inherent in such activities with regard to persons, property and the environment.

Justification: Subsection 1.4.2.1 of ADR/RID/ADN constitutes obligations to the consignor, including a third party, subsection 1.4.3.5 of RID constitutes obligations to the operator of a tank-wagon. There is no justification to except consignors/third parties resp. tank-wagon operators from section 1.8.3 of ADR/RID/ADN.

Proposal 3:

1.8.3.2 The competent authorities of the Contracting Parties may provide that these requirements shall not apply to undertakings:
(a) the activities of which concern quantities in each transport unit smaller thannot exceeding those referred to in 1.1.3.6 (excluding the consignor), 1.7.1.4 and in Chapters 3.3, 3.4 (excluding the carrier of dangerous goods in limited quantities exceeding the limit prescribed in 3.4.13) and 3.5; or .

Justification: 
The obligations of a consignor consigning dangerous goods not exceeding those referred to in subsection 1.1.3.6 are the same as the obligations of a consignor consigning dangerous goods exceeding those reffered to in subsection 1.1.3.6. There is no justification to make a difference between consignors consigning dangerous goods not exceeding or exceeding those referred to in subsection 1.1.3.6. 
Dangerous goods packed in limited quantities, meeting the provisions of section 3.4.13 of ADR/RID, are subject to the provisions of marking the transport unit [ADR: and to the tunnel restrictions]. These provisions do not justify to exclude dangerous goods in limited quantities in quantities above the limit in section 3.4.13 from section 1.8.3 of ADR/RID.

Proposal 4:

1.8.3.3 . With regard to the undertaking’s activities, the adviser has the following duties in particular:
– .
– preparing an annual report conforming to the model to the management of his undertaking or a local public authority, as appropriate, on the undertaking’s and the adviser’s activities in the carriage of dangerous goods

ikona pdf Annual report – pdf

Justification: At the moment the content of the annual report is not specified at all. Specification and harmonization are necessary to have any benefit from the annual report for both, the undertaking and the respective authorities.

Such annual reports shall be preserved for five years and made available to the national authorities at their request.
The adviser’s duties also include monitoring the following practices and procedures relating to the relevant activities of the undertaking:
– .
– verification that employees involved in the consigning, carriage, packing, filling, loading or unloading of dangerous goods have detailed operational procedures and instructions, .

Proposal 5:

1.8.3.12.5 The minimum threshold for passing the examination successfully is 70 %.
Justification: This is to harmonize the tresholds which are at the moment as follows:

ikona pdf Table

Proposal 6:

1.8.3.14 The competent authority or the examining body shall keep a public running list of the harmonized questions that have been included in the examination.
Justification: A running list of harmonized questions is in use for the examination of the ADN experts since many years (8.2.2.7.1.3, 8.2.2.7.2.3 ADN). EASA offers to organize a working group to harmonize existing catalogues of questions for the examination of DGSA.

Proposal 7:

1.8.3.16.1 . It is not necessary for the candidate to undergo a training.
Justification: The current text is unclear.

Proposal 8:

1.8.3.18 
. Valid until …………… for undertakings which transport dangerous goods and for undertakings which carry out related consigning, packing, filling, loading or unloading:

Uczestnicy spotkania EASA 5-6.10.2015 r. Praga, Republika Czeska

Przejdź do góry