Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

4-5.05.2015 r. Kraków, Polska

Streszczenie spotkania
Dzień I.

Spotkanie otworzył Prezes oraz Sekretarz EASA Norbert Muller i Gaston Zens. Następnie wystąpił Dariusz Bakalarski prezentując zakres działalności Transportowego Dozoru Technicznego w Polsce.
Kolejnych kilka godzin omawiane były sprawy bieżące stowarzyszenia, m.in.:
– relacja z posiedzenia wspólnego grupy roboczej ds. RID/ADR/ADN WP15 w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, które odbyło się w marcu 2015 r. w sprawie przyjęcia wniosku EASA, jako organizacji pozarządowej, która ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach WP15;
– przyjęcie nowych członków;
– opłaty członkowskie, zwrot kosztów delegacji.
– uzgodniono miejsce i termin następnych spotkań.

W drugiej części dnia przedstawiciele poszczególnych grup roboczych zaprezentowali w skrócie wyniki swojej wspólnej pracy:

I grupa robocza
Roczne sprawozdanie
Głównymi celami leżącymi u podstaw sporządzenia rocznego sprawozdania powinna być poprawa bezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
Sprawozdanie może być efektywnym narzędziem do oceny ryzyka oraz porównania np. cyklicznie dokonywanych audytów/przeglądów.
Zawarte w nim wnioski i zalecenia mogą stanowić podstawę do podjęcia decyzji dotyczących inwestycji w bezpieczeństwo. Jednolity formularz może służyć do analizy porównawczej w zakresie dostosowania się przedsiębiorcy do wymagań ADR w kolejnych latach.
Stosowanie takiego samego wzoru we wszystkich krajach będących członkami Umowy ADR ułatwi jednolitość i transparentność w stosowaniu tego wymagania. Może również posłużyć do porównania, analiz oraz stworzenia systemu zarządzania. Sprawozdanie powinno dotyczyć również podsumowania obowiązków DGSA.

ikona pdf Wzór rocznego sprawozdania (angielski) propozycja

II grupa robocza
Egzaminy DGSA
Egzanmin powinein skąłdac się z 2 części:
– testu wielokrotnego wyboru – 20 pytań
– zadanie praktyczne
Baza pytań powinna być jawna i publikowana. Grupa robocza pracuje nad zebraniem stworzeniem bazy pytań.

III grupa robocza
Zmiana, poprawa zapisów w Umowie ADR, m.in.:
– propozycja wprowadzenia nowego przepisu 1.3.2.5: „Trener powinien posiadać świadectwo zgodne z 1.8.3.7”. Zapis taki oznaczałby, że wymagane szkolenia osób zatrudnionych przez uczestnika przewozu mógłby przeprowadzać tylko doradca DGSA.
– zmiana przepisu 1.8.3.1 „Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim nadanie włączając osoby trzecie, pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć..”
Zmiana polegająca na wymienieniu bezpośrednio „nadawcy” w Umowie ADR, jako uczestnika przewozu, którego również dotyczy obowiązek wyznaczenia doradcy.
– zmiana przepisu 1.8.3.2 „Właściwe władze Umawiającej się Strony mogą postanowić, że wymaganie to nie ma zastosowania wobec przedsiębiorstw: (a) których działalność dotyczy ilości przewożonych towarów w każdej jednostce transportowej, w ilościach nieprzekraczających ilości podanych pod 1.1.3.6 (za wyjątkiem nadawcy), 1.7.1.4 oraz w działach 3.3, 3.4 (za wyjątkiem przewoźnika towarów niebezpiecznych powyżej ilości wskazanych w 3.4.13) oraz 3.5”, albo wprowadzenie zapisu: „obowiązek wyznaczenia doradcy dotyczy przy przewozach na 1.1.3.6 (tylko nadawcy), przy przewozach na 3.4 (tylko przewoźnika)”.
Obecne brzemiennie tego przepisu jest następujące:
„1.8.3.2 Właściwe władze Umawiającej się Strony mogą postanowić, że wymaganie to nie ma zastosowania wobec przedsiębiorstw:
(a) których działalność dotyczy takich ilości towarów w każdej jednostce transportowej, które są mniejsze od podanych pod 1.1.3.6, 1.7.1.4 i w działach 3.3, 3.4 i 3.5, albo
zmiana przepisu 1.8.3.2 uściśliłaby zakres wyłączenia w stosunku do obowiązku wyznaczenia doradcy DGSA przez uczestników przewozu.

Dzień II
Drugiego dnia spotkania m.in.
– ustalono zasady komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami EASA – strona internetowa ma być narzędziem umożliwiającym komunikację,
– przedstawiono prezentację dotyczącą zmian ADR/RID/ADN 2017.

c

Przejdź do góry