Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

30.04-1.05.2018 r. Brugia, Belgia

Ósme spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez belgijskie stowarzyszenie BESAA w Brugii. Uczestniczyło w nim 23-trzech przedstawicieli z 16 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Niemiec, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

 

Streszczenie spotkania

Spotkanie otworzył Prezes EASA Norbert Muller (GGVD – Niemcy) oraz Sekretarz Gaston Zens (VGL-Luxemburg), wybrany ponownie na przewodniczącego spotkanie EASA. Następnie głos zabrała Carol Bailleul prezes Stowarzyszenia BESAA serdecznie witając uczestników i prezentując zakres działalności belgijskiego stowarzyszenie oraz krajowe przepisy prawne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.

Podczas kolejnego wystąpienia Deliane Träber oraz Michael Kober przedstawiciele Targów w Lipsku zaproponowali EASA nawiązanie oficjalnej współpracy podczas organizacji branżowych Targów Towarów i Materiałów Niebezpiecznych – Transport – Logistyka – Bezpieczeństwo, które odbędą się w dniach 9-11 kwietnia 2019 r. w Lipsku. Członkowie EASA wspólnie potwierdzili chęć współpracy. Członkowie krajowych stowarzyszeń należących do EASA otrzymają możliwość bezpłatnego wejścia na organizowane targi.

Targi Lipskie uznawane są za najstarsze targi świata – ponad 800 lat temu odbyły się tu pierwsze na świecie Targi Wzorcowe Mustermesse, a jednocześnie za najmłodsze i najnowocześniejsze – gdyż w roku 1996 miało miejsce otwarcie Nowych Terenów Targowych, należących obecnie do jednych z najnowocześniejszych kompleksów wystawienniczych na świecie,

http://www.targilipskie.pl/index.php?p=news&kid=14&pkid=115&nid=393

 

Następnie głos zabrał Sekretarz Gaston Zens (VGL-Luxemburg) w paru słowach streszczając swoje wystąpienie podczas Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki, które odbyły się w Paryżu 20 marca 2018 r. Prezentował na nich przygotowane przez stowarzyszenia z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii prezentacje dotyczące odstępstw w krajowych regulacjach i wymaganiach w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Prezentacje zostały przesłane e-mailem a wkrótce będą dostępne na naszej stronie – w specjalne części z dostępem tylko dla naszych członków.

Kolejny punkt spotkania dotyczył zatwierdzenia budżetu Stowarzyszenia za rok 2017 r. Komisja rewizyjna poprosiła o dodatkowe wyjaśnia w zakresie poniesionych wydatków, dlatego oficjalne zatwierdzenie budżetu odbędzie się za potwierdzeniem e-mailowym do końca maja 2018 r.

 

Po krótkiej przerwie kawowej kontynuowano spotkanie, którego agenda przewidywała rozpatrzenie wniosków o przyjęcie nowych członków:

zarejestrowanego we Francji Stowarzyszenia doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (Association des Conseillers à la Sécurité pour le Transport de Marchandises Dangereuses – ACSMTD);

– zarejestrowanego w Szwecji Stowarzyszenia Doradców ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych (Säkerhetsrådgivare för farligt gods I Sverige (SFGS);

 

Wnioski zostały zaakceptowane przez ogół uczestników spotkania.

 

W kolejne części spotkania powołane tematyczne grupy robocze przedstawiły stan zaawansowania swoich prac.

I grupa robocza

Prace grupy dotyczą zmian w zakresie działu 1.3 – szkolenia osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych. EASA proponuje określenie minimalnych wymagań dla osoby prowadzącej takie szkolenie. Grupa I opracuje nową ankietę, która zostanie rozesłana do krajowych stowarzyszeń. Odpowiedzi na pytania pozwolą na uporządkowanie informacji w zakresie krajowych wymagań poszczególnych państw oraz przygotowanie propozycji zmian, które omówione zostaną na kolejnym spotkaniu EASA. Odpowiedzi zwrotnych oczekuje się do 30 czerwca 2018 roku.

 

II grupa robocza

Prace grupy II dotyczą opracowania propozycji wzoru rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, który umieszczony byłby w przepisie 1.8.3.3. Pierwsza propozycja wzoru została przedstawiona na spotkaniu grupy roboczej WP.15 w Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie 19-23 września 2016.

Wniosek został częściowo przyjęty – publikacja wzoru „rocznego sprawozdania” w Umowie ADR jednak bez konieczności jego obligatoryjnego stosowania. Poproszono Stowarzyszenia EASA o dodatkowe wyjaśnienie celowości opracowania jednolitego wzoru. Grupa robocza II przygotowała szczegółowe wyjaśnienie oraz korzyści z wprowadzenia ujednoliconego wzoru.

Dokument został zaakceptowany przez uczestników spotkania.

 

III grupa robocza

Na wniosek szwajcarskiego stowarzyszenia (WGV) powołano trzecią grupę roboczą, która zajmie się opracowaniem propozycji rozszerzenia kompetencji EASA podczas spotkań grupy WP 15 oraz posiedzenia wspólnego RID/ADR/ADN o możliwość składania propozycji w innych obszarach niż rozdział 1.8.3 ADR/RID. Obecnie EASA działająca jako organizacja NON PROFIT może się wypowiadać, składać propozycje jedynie w obszarze dotyczącym zakresu jej kompetencji, czyli przepisów 1.8.3 dotyczących doradcy do spraw bezpieczeństwa.

 

Ostatnim punktem programu przed przerwą obiadową były wybory nowego zarządu EASA. Obecny Prezes Norbert Muller (GGVD – Niemcy) oraz Wiceprezes Jesus Pellejero (ACONSENA – Hiszpania) nie zdecydowali się na przedłużenie kadencji, zaproponowali natomiast skład nowego Zarządu, który zaakceptowany został przez wszystkich członków spotkania. Na kolejne 4 lata Zarządu EASA jest następujący:

 

Prezes Maria Nicopulos
Wiceprezes Jesper Hornum
Sekretarz Generalny Gaston Zens
Zastępca Sekretarza Generalnego Francois-Xavier Carbonne
Skarbnik Wim van Dongen
Zastępca Skarbnika Zsuzsanna Sass

 

Ostatnim punktem programu pierwszego dnia spotkania było przedstawienie różnych zapytań, które w przeciągu ostatniego roku wpłynęły od poszczególnych członków EASA. Ustalono, że udzielone przez poszczególne państwa odpowiedzi zostaną zabrane i zestawione w przystępnej formie przez osobę występującą z zapytaniem. Opracowanie takie zostanie rozesłane do wszystkich członków EASA. W 2017/2018 roku z oficjalnymi pytaniami zwróciły się następujące kraje:

Polska – pytanie dotyczące wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającą dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134 oraz Dz. Urz. UE L 197 z 04.07.2014, str. 87).

Irlandia– zapytanie w sprawie klasyfikacji odpadów medycznych.

Wegry – pytanie dotyczące wdrożenia przepisów IATA .

Pierwszy dzień obrad zakończono o godz. 17.00

 

W drugim dniu spotkania pierwszą prezentację przedstawił Norbert Muller (GGVD – Niemcy). Dotyczyła ona zmian ADR 2019 r.

prezentacja zastała przesłana e-mailowo do członków S-DGSA (wkrótce będzie również dostępna na naszej stronie – w specjalne części z dostępem tylko dla naszych członków).

 

Kolejnym punktem spotkania były „sprawy różne” prezentowane przez poszczególne stowarzyszenia.

  • Czeskie Stowarzyszenie (ABPZ) zwróciło się do EASA z wnioskiem o przesłanie pisma do sekretariatu UNECE z prośbą o zamieszczenie na stronie https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html aktualnych wzorów nalepek ostrzegawczych o lepszej rozdzielczości (takiej, która umożliwiłaby ich drukowanie).
  • Francuskie Stowarzyszenie (ACSMTD) przedstawiło dwie prezentacje. Pierwsza z nich dotyczyła zmian ADR 2019 w zakresie podrozdziału 1.1.3.6 i konieczności podania całkowitej ilości towarów wyliczonej na podstawie poszczególnych kategorii transportowych. Druga prezentacja dotyczyła problemów z klasyfikacją odpadów niebezpiecznych.

 

Ustalono miejsce kolejnego spotkania, które odbędzie się w dniach 8-9.04.2019 r. w Lipsku. Tym razem organizatorem będzie Zarząd EASA. Spotkanie zakończono o godz. 13.30

Uczestnicy spotkania EASA, 03.04-1.05.2018 r., Brugia, Belgia

Przejdź do góry