Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

8-9.04.2019 r. Lipsk, Niemcy
Dziewiąte spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez Zarząd Stowarzyszenia w Lipsku przy okazji organizowanych w tym mieście branżowych Targów Materiałów i Towarów Niebezpiecznych. W spotkaniu uczestniczyło 21 przedstawicieli z 15 krajowych stowarzyszeń i 15 państw: Belgii, Niemiec, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
Streszczenie spotkania
Spotkanie otworzyła Prezes EASA Maria Nicopulos (S-DGSA – Polska) oraz Wiceprezes EASA Jesper Hornum (FASID-Dania), który został wybrany na przewodniczącego spotkania.
Po ciepłym przywitaniu obecnych członków rozpoczęto obrady. W pierwszej kolejności zatwierdzono ostateczny raport z ubiegłorocznego spotkania EASA które odbyło się w Brugii.
Podsumowano obecność krajowych stowarzyszeń oraz wyjaśniono przyczyny nieobecności przedstawicieli niektórych z nich na tegorocznym spotkaniu, jeżeli wyjaśnienia takowe zostały przesłane do zarządu EASA.
Stowarzyszenie Tureckie po wyborach nowego zarządu w 2018 roku, nie skontaktowało się z EASA. Austriackie Stowarzyszenie zostało rozwiązane kilka lat temu. Rozmawiano na temat możliwości/prób kontaktu z krajowymi stowarzyszeniami innych sygnatariuszy Umowy ADR.
Z zarządem EASA skontaktował się firma Serpac z Włoch, która jest w trakcie procedury założycielskiej włoskiego Stowarzyszenia doradców DGSA.
Po przewie kawowej do spotkania dołączyli przedstawiciele Targów w Lipsku Pan Markus Geisenberger, Pan Michael Kober oraz Pani Katharina Reimann oficjalnie witając obradujące osoby, życząc owocnego spotkania i dziękując za miłą współpracę podczas organizacji tegorocznego zjazdu oraz wystawy stowarzyszenia EASA na targach.
Kolejny punkt spotkania dotyczył zatwierdzenia budżetu Stowarzyszenia za rok 2018 oraz akceptacji planowanego budżetu na 2019 rok. Komisja rewizyjna nie zgłosiła uwag i oba budżety zostały zatwierdzone.
Następnie powołane tematyczne grupy robocze przedstawiły stan zaawansowania swoich prac.
I grupa robocza
Prace grupy dotyczą zmian w zakresie działu 1.3 – szkolenia osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych. EASA proponuje określenie minimalnych wymagań dla osoby prowadzącej takie szkolenie. Przedstawicielka grupy Zsuzsanna Sass (BTE- Węgry) zaprezentowała zestawienie odpowiedzi uzyskanych od członków EASA.
Podsumowanie ankiety – szkolenia 1.3

III grupa robocza
Opracowano propozycję rozszerzenia kompetencji EASA podczas spotkań grupy WP 15 oraz posiedzenia wspólnego RID/ADR/ADN o możliwość składania propozycji w innych obszarach niż rozdział 1.8.3 ADR/RID. Po ostatecznym zatwierdzeniu przez wszystkich członków EASA – propozycja zostanie przedłożona na wspólnym posiedzeniu RID/ADR/ADN – termin nie został jeszcze ustalony.
Letter extending scope EASA 2019.01
Po godzinnej przerwie obiadowej Wiceprezes EASA Jesper Hornum (FASID-Dania) uczestniczący w spotkaniu Komitetu Ekspertów RID Posiedzenia Wspólnego ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych które odbyło się w Bernie w dniach 18-22.03.2019 zrelacjonował w skrócie tematykę podjętą na tym spotkaniu.
Raport dostępny jest na stronie: https://www.unece.org/hk/trans/main/dgdb/ac1/ac1rep.html
W następnym punkcie spotkania administrator strony internetowej Stowarzyszenia (http://easa-dg.eu/): Francois-Xavier Carbonne (ANCS-Francja) przedstawił zmiany, które wystąpiły na stronie – nowe możliwości przesyłania informacji przez logowanie się do strefy członka.
Następnie Wiceprezes EASA Jesper Hornum (FASID-Dania) odczytał odpowiedź sekretariatu Europejskiej Komisji Gospodarczej ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych na zapytanie EASA dotyczące możliwości umieszczenia na stronach www.unece.org nalepek ostrzegawczych ADR oraz znaków, w jakości umożliwiającej ich wydruk. Z wnioskiem tym zwróciło się do EASA Czeskie Stowarzyszenie doradców (ABPZ). Sekretariat udzielił odpowiedzi, że nie jest drukarnią i zamieszczone na stronach oznakowanie ADR oraz CLP stanowi wzór poprawnego oznakowania.
Tylko DGSA może przeprowadzać szkolenia?
Czy zgadzasz się, że tylko DGSA powinien prowadzenia szkolenia?
Czy zgadzasz się, że osoba przeszkolona przez DGSA prowadziłaby szkolenia?
Określenie minimalnych standardów szkoleń?
Czy są problemy z jakością szkoleń?

Ostatnim punktem programu było przedstawienie artykułu na temat EASA w Niemieckiej Prasie. (Gefahrliche ladung 01/2019). Artykuł dotyczył opisu działalności stowarzyszenia oraz współpracy z Targami w Lipsku.
Na tym zakończono pierwszy dzień obrad.
W drugim dniu spotkania w pierwszym punkcie przedstawiciele Stowarzyszeń udzielili krótkich informacji dotyczących krajowych zmian w przepisach ADR.
HU – reorganizacja systemu szkoleniowego dla DGSA i kierowców w trakcie procesu; UK – zwiększenie liczby kontroli firm zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych; FR – nowe zwolnienia dla sprzętu gaśniczego: brak pomarańczowych tablic, brak wyposażenia dla przewozu towarów podklasy 1.3G oraz 1.4G nie przekraczającego 333 kg; IR – egzamin DGSA – większy nacisk na zadania; DE – nowy format zaświadczenia ADR (odporny na kopiowanie,
PL – nowelizacja ustawy o przewozie drogowym dotycząca zmiany taryfikatora kar (nowe kary dla kierowców i przewoźników za np. brak certyfikatu opakowania lub nieprawidłowe/brakujące oznakowanie) NL – w pełni elektroniczne egzaminy DGSA B – e-egzamin opcjonalny DK – rosnąca kontrola opakowań, zwłaszcza opakowań z tworzyw sztucznych D – w przypadku stosowanie e-dokumentu wymaganie podania numeru telefonu kompetentnej osoby na tablicach (z przodu iz tyłu jako pomarańczowa tabliczka) od stycznia 2018 r.
W związku z chorobą sekretarz generalny Gaston Zens (VGL-Luxemburg) zrezygnował z pełnienia swojej funkcji. Koniecznym było przeprowadzenie głosowania nad wyborem nowego sekretarza generalnego. Funkcję tę objął Guillaume Lecoz (ANCS-Francja) którego kandydaturę poparli wszyscy obecni. Zmiany personalne zarządu krajowych stowarzyszeń spowodowały konieczności wyboru nowego skarbnika oraz komisji rewizyjnej. Podczas głosowania wybrano następujące osoby na stanowiska:
Skarbnik – Zsuzsanna Sass (BTE- Węgry)
Zastępca Skarbnika – Imre Elek (BTE- Węgry)
Komisja Rewizyjna – Ralf Hiltmann (GGVD-Niemcy), Martin Kints (BESAA-Belgia), Inge Frits Eriksen (NOFAG-Norwegia)
Ustalono miejsce kolejnego spotkania, które odbędzie się w Atenach wiosną 2020 roku.
Spotkanie zakończono o godz. 14.00


Uczestnicy spotkania EASA, 9-10.05.2019 r., Lipsk, Niemcy

Przejdź do góry