Umowa wielostronna M287 w sprawie przewozu niektórych odpadów zawierających towary niebezpieczne

2018-11-12T17:09:51+01:00

MIIR poprosił nasze stowarzyszenie o opinię w sprawie przystąpienia Polski do Umowy wielostronnej M287 w sprawie przewozu niektórych odpadów zawierających towary niebezpieczne; Ponieważ Umowa M287 pozwala na stosowanie niecertyfikowanych, przeterminowanych opakowań do przewozu odpadów niebezpiecznych nasza opinia w tej sprawie jest negatywna.  2015-07-28_M287-odpowiedz_S-DGSA.pdf  2015-07-28_ADR_M287e.pdf

Umowa wielostronna M287 w sprawie przewozu niektórych odpadów zawierających towary niebezpieczne2018-11-12T17:09:51+01:00

Pismo S-DGSA do Minister Marii Wasiak w sprawie braku publikacji Umowy ADR 2015 r.

2018-11-12T17:10:48+01:00

Nie mogąc doczekać się publikacji przepisów europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR 2015 r. wystąpiliśmy do Pani Minister Marii Wasiak z pismem w tej sprawie.  2015-06-24_Pismo_S-DGSA_w_sprawie_braku_publikacji_Umowy_ADR

Pismo S-DGSA do Minister Marii Wasiak w sprawie braku publikacji Umowy ADR 2015 r.2018-11-12T17:10:48+01:00

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu

2018-11-12T17:11:39+01:00

W związku z projektem rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR Stowarzyszenie DGSA przygotowało kolejną opinię do projektu.  2015-06-24_Opinia_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia_pojazdu_ADR

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu2018-11-12T17:11:39+01:00

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych przeznaczonych do przechowywania środków bojowych

2018-11-12T17:12:45+01:00

W związku z projektem z dnia ....... 2015 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych przeznaczonych do przechowywania środków bojowych, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA przedstawia uwagi do ww. projektu  2015-06-24_Opinia_SDGSA_w_sprawie_projektu_rozporzadzenia_MON_w_sprawie_warunkow_technicznych  Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Obrony_Narodowej_w_sprawie_warunkow_technicznych...

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych przeznaczonych do przechowywania środków bojowych2018-11-12T17:12:45+01:00

Odpowiedź do TDT dotycząca współpracy podczas weryfikacji bazy pytań ADR kierowców

2018-11-12T17:16:33+01:00

Oprócz propozycji osób - przedstawicieli naszego stowarzyszeni, które mogą wziąć udział w pracach nad weryfikacją i aktualizacją bazy pytań zgłosiliśmy sprzeciw wobec zaproponowanego ograniczenia dostępu osobom, "(.) które prowadzą szkolenia lub organizują kursy dla kierowców ADR" do prac ww. zespołu. Zarzut taki i wymaganie padł ze strony Stowarzyszenia ETOS, który twierdzi, że "osoby, które są autorami podręczników oraz wykładowcami na kursach dla kierowców" będąc jednocześnie członkami ww. zespołu, będą czerpały korzyści materialne z informacji uzyskanych podczas prac tego zespołu.  2015-04-16_odp_S-DGSA_w_sprawie_prac_nad_baza_pytan_ADR_kierowcy

Odpowiedź do TDT dotycząca współpracy podczas weryfikacji bazy pytań ADR kierowców2018-11-12T17:16:33+01:00

Propozycja zmiany zapisu art. 248 w ustawie Prawo ochrony środowiska

2019-04-29T14:14:03+02:00

Trwają prace nad zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska. Jedna ze zmian dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych. Obecny i proponowany zapis przepisu: art. 248 ust. 2a pkt. 2, powoduje, że magazyny przeładunkowe firm logistycznych podlegają pod obowiązki w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Zaproponowaliśmy zmianę tego zapisu.  2015-02-25-Opinia_SDGSA_w_sprawie_zmiany_POS

Propozycja zmiany zapisu art. 248 w ustawie Prawo ochrony środowiska2019-04-29T14:14:03+02:00

Spotkanie i stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Berno, 23-27 marca 2015 r.).

2019-04-29T14:13:54+02:00

W spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju uczestniczył nasz przedstawiciel. Przekazaliśmy również nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - zmian, propozycji RID/ADR/ADR, które dostępne są na stronie EKG ONZ http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac12015.html   WP-RID.ADR.ADN_Berno_SDGSA-25.02.2015

Spotkanie i stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Berno, 23-27 marca 2015 r.).2019-04-29T14:13:54+02:00

Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca do Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

2019-04-29T14:13:41+02:00

Przepisy projektowanego rozporządzenia nie uwzględniały wymagań Umowy ADR w zakresie klasyfikacji, pakowania, oznakowania i przewozu odpadów medycznych. W swojej opinii poinformowaliśmy Ministerstwo Zdrowia, że odpady medyczne są towarami niebezpiecznymi w transporcie drogowym a warunki postępowania z tymi odpadami w omawianym transporcie określa umowa ADR (oraz ewentualnie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.).  2015-02-09_Opinia_do_RMZ_w_sprawie_transportu_odpadow_medycznych

Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca do Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi2019-04-29T14:13:41+02:00

Wniosek o podjęcie prac legislacyjnych

2019-04-29T14:13:37+02:00

Obecnie obowiązujący wzór rocznego sprawozdania wywołuje w środowisku przedsiębiorców i doradców wiele kontrowersji związanych głównie z opisem sposobu jego wypełniania, dlatego Stowarzyszenie DGSA zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę obecnie obowiązującego rozporządzenia MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.  2015-01-13-Pismo_do_MIR_w_sprawie_nowego_rozporzadzenia_wzoru_rocznego...  2015-01-13 _wzor_rocznego_sprawozdania-projekt

Wniosek o podjęcie prac legislacyjnych2019-04-29T14:13:37+02:00

Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwo i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami weterynaryjnymi – cd.

2018-11-12T17:26:28+01:00

Otrzymaliśmy dosyć kontrowersyjną odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na opinię S-DGSA w sprawie powyższego projektu rozporządzenia Według MRiRW - Umowa ADR ma charakter pomocniczy i nie stanowi źródła prawa. W odpowiedzi zmuszeni byliśmy poinstruować pracowników MRIRW o istniejącym systemie źródeł prawa i ich hierarchii w naszym kraju. Otrzymaliśmy koleją odpowiedź będącą sprostowaniem wcześniejszego stanowiska MRiRW. Wyjaśniono w nim na podstawie jakich przepisów odbywa się transport towarów niebezpiecznych w Polsce. Wymagania dotyczące szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi mają być uregulowane [...]

Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwo i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami weterynaryjnymi – cd.2018-11-12T17:26:28+01:00

Infolinia Ekspertów

ADR, RID, IATA, GHS/CLP dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00

Maria Nicopulos (ADR, IATA DGR, IMDG, RID)
+48 602 399 049

Norbert Świderek (ADR, klasa 1, cystern, kursy dla kierowców, RID)
+48 603 232 256

Mirosław Kłosiński (ADR, klasa 1, cysterny, RID, szkolenia kierowców i innych uczestników
przewozu; urządzenia NO – użytkowanie, szkolenia i organizacja egzaminu TDT)
+48 601 760 731

Małgorzata Wieleba-Walicka (analiza prawna, postępowanie administracyjne, odwołania)
+48 605 595 019

Bożena Konarska (ADR, IMDG)
+48 602 318 248

Anna Łuczak (ADR, GHS/CLP )
+48 48 696-459-037

Monika Malicka (ADR, odpady)
+48 602264499

Grzegorz Jurczyk (ADR, klasa 1, 7, RID, wymagania konstrukcyjne pojazdów)
+48 500 195 352