ZARZĄDZENIE MIiB w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych

2018-11-12T14:53:06+01:00

Ukazało się ZARZĄDZENIE NR 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych. Nasze Stowarzyszenie wymienione jest na liście instytucji współpracujących z Zespołem. Do zadań Zespołu należy: • ujednolicenie terminologii stosowanej w tłumaczeniach Umowy ADR • opracowanie propozycji zmian do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych • opracowywanie propozycji rozwiązań przyczyniających się do podnoszenia bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych; • systematyczna ocena skuteczności obowiązujących rozwiązań [...]

ZARZĄDZENIE MIiB w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych2018-11-12T14:53:06+01:00

Propozycje i uwagi S-DGSA do nowelizacji Rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

2018-11-12T14:56:23+01:00

W związku z prowadzonymi pracami nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Stowarzyszenie S-DGSA zgłasza do MIiR swoje uwagi oraz propozycje zapisów do rozporządzenia.  2015-12-04_Opinia_SDGSA_do_RMIR_w_sprawie_prowadzenia_kursow.pdf

Propozycje i uwagi S-DGSA do nowelizacji Rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych2018-11-12T14:56:23+01:00

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 30 listopada 2015 r.)

2018-11-12T14:57:14+01:00

Przekazaliśmy do MIR nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - które będą przedmiotem dyskusji na najbliższym posiedzeniu Podkomitetu ds. przewozu towarów niebezpiecznych.  2015-11-26_JD_Instrukcja_Genewa-30-11-2015-konsultacje_SDGSA

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 30 listopada 2015 r.)2018-11-12T14:57:14+01:00

Stanowisko S-DGSA do przygotowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego propozycji zmian w Umowie ADR 2017.

2018-11-12T14:58:26+01:00

Otrzymaliśmy przygotowaną przez GITD propozycję zmian do Umowy ADR 2017-2019 r. Po otrzymaniu komentarzy i opinii naszych członków przygotowaliśmy uwagi naszego stowarzyszenia w tym zakresie. W większości popieramy stanowisko GITD w zakresie zmian, które mają służyć przejrzystości i jasności przepisów. Nie we wszystkich jednak zagadnieniach jesteśmy zgodni.  2015-11-16_Opinia_SDGSA_dotyczaca_propozycji_zmian_do_ADR_GITD  2015-11-16_GITD_ADR_amendments_proposal

Stanowisko S-DGSA do przygotowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego propozycji zmian w Umowie ADR 2017.2018-11-12T14:58:26+01:00

Umowy wielostronne – holenderskie propozycje

2018-11-12T15:01:20+01:00

MIIR wystąpiło z prośbą o stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie umów wielostronnych przygotowanych przez Holandię. Propozycje umów dotyczą następujących tematów: 1. Przewozu zarażonych zwierząt na warunkach ustalonych przez właściwą władzę kraju pochodzenia, tranzytu, przeznaczenia. 2. Przewozu UN 1873, zgodnie z instrukcją P502 z dopuszczeniem stosowania opakowań z tworzyw sztucznych (jako opakowania wewnętrznego dla opakowań kombinowanych). 3. Przewozu UN 3257 i UN 3258 z całkowitym zwolnieniem z ADR dla specjalistycznych pojazdów malujących pasy drogowe. Poniżej znajdą Państwo propozycje umów oraz odpowiedź naszego [...]

Umowy wielostronne – holenderskie propozycje2018-11-12T15:01:20+01:00

Opinia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

2018-11-12T17:05:17+01:00

Przygotowaliśmy opinię do projektu Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Analiza treści proponowanych przepisów i wynikających z nich norm prawnych, pozwala stwierdzić, że celem projektu nie są treści wskazane w jego uzasadnieniu, ale celem tym jest ułatwienie pracy pracownikom urzędów marszałkowskich oraz innym osobom związanym z administracją publiczną, wykonującym czynności związane z egzaminowaniem kierowców. Z przykrością należy stwierdzić, że przedmiotowa nowelizacja nie dotyczy bezpieczeństwa przewozu drogowego [...]

Opinia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne2018-11-12T17:05:17+01:00

Umowa wielostronna w sprawie przewozu węgla

2018-11-12T17:06:26+01:00

MIIR wystąpiło z prośbą o stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie niemieckiej propozycji umowy wielostronnej dotyczącej przewozu węgla. Propozycja niemiecka została opracowana na podstawie umowy wielostronnej M 282 dotyczącej przewozu UN 1361 węgiel, grupa pakowania III oraz UN 3088 materiał samonagrzewający się stały, organiczny, i.n.o., grupa pakowania III. W załączeniu nasze stanowisko oraz niemiecka propozycja umowy wielostronnej.  2015-09-04-odpowiedz-S-DGSA-przewoz-wegla.pdf  Draft_MXX_coal_in_lumps_no_coal_dust.doc

Umowa wielostronna w sprawie przewozu węgla2018-11-12T17:06:26+01:00

Weryfikacja pytań na egzamin dla kierowców ADR

2018-11-12T17:07:09+01:00

W dniach 27-28 sierpnia odbyło się ostatnie spotkanie organizowane przez Transportowy Dozór Techniczny w sprawie aktualizacji i poprawy bazy pytań dla kierowców ADR. W czasie trzech sesji spotkań (5dni+5dni+2dni) zespół złożony z przedstawicieli Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Agencji Atomistyki oraz przedstawicieli naszego Stowarzyszenia DGSA przejrzał i zweryfikował pytania i odpowiedzi testów egzaminacyjnych dla kierowców (zgodnie z 8.2.2 ADR) w zakresie: 1. kursu podstawowego; 2. przewozu w cysternach; 3. przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 4. przewozu materiałów promieniotwórczych. [...]

Weryfikacja pytań na egzamin dla kierowców ADR2018-11-12T17:07:09+01:00

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 15-25 września 2015 r.)

2018-11-12T17:08:15+01:00

Przekazaliśmy do MIR nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - zmian, propozycji RID/ADR/ADR, które dostępne są na stronie EKG ONZ: (http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac12015.html). Dziękujemy członkom za przesłanie swoich uwag, komentarzy i opinii.  2015-08-27_Stanowisko_S-DGSA_RIDADRADN_Joint_Meeting _15-25-09-2015_Geneva.pdf

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 15-25 września 2015 r.)2018-11-12T17:08:15+01:00

Opinia do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

2018-11-12T17:09:02+01:00

Przygotowaliśmy kolejną, bo już czwartą opinię do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. W ostatnim projekcie uwzględniono nasz postulat dotyczący oznakowania pojazdów literą "A" w transporcie międzynarodowym. Odstąpiono od bezwzględnego zakazu transportu odpadów niebezpiecznych jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne. Zrezygnowano z oznakowania każdego pojemnika i worek z odpadami niebezpiecznymi. Poniżej ostatnia wersja projektu rozporządzenia i nasza opinia w tej sprawie.  2015-07-29_Opinia_SDGSA_RMS_w_sprawie_transportu_odpadow-MIiR.pdf  2015-07-29_projekt_rozporzadzenia_MS_odpady.pdf

Opinia do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów2018-11-12T17:09:02+01:00

Infolinia Ekspertów

ADR, RID, IATA, GHS/CLP dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00

Maria Nicopulos (ADR, IATA DGR, IMDG, RID)
+48 602 399 049

Norbert Świderek (ADR, klasa 1, cystern, kursy dla kierowców, RID)
+48 603 232 256

Mirosław Kłosiński (ADR, klasa 1, cysterny, RID, szkolenia kierowców i innych uczestników
przewozu; urządzenia NO – użytkowanie, szkolenia i organizacja egzaminu TDT)
+48 601 760 731

Małgorzata Wieleba-Walicka (analiza prawna, postępowanie administracyjne, odwołania)
+48 605 595 019

Bożena Konarska (ADR, IMDG)
+48 602 318 248

Anna Łuczak (ADR, GHS/CLP )
+48 48 696-459-037

Monika Malicka (ADR, odpady)
+48 602264499

Grzegorz Jurczyk (ADR, klasa 1, 7, RID, wymagania konstrukcyjne pojazdów)
+48 500 195 352