About Tomasz

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Tomasz has created 119 blog entries.

Języki stosowane do dokumentu przewozowego

2019-11-04T18:32:49+01:00

W odpowiedzi na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie celowości podjęcie prac mających na celu zmianę przepisów RID/ADR w dziale 5.4 oraz prawa krajowego w ten sposób, by obowiązywał wymóg, by treść dokumentu przewozowego była podawana co najmniej w języku angielskim lub niemieckim lub francuskim a nie jak jest obecnie w języku urzędowym państwa nadania i w jednym z podanych powyżej języków zarząd stowarzyszenia wyraził negatywną opinię. Stosowana obecnie zasada, wyrażona w podrozdziale 5.4.1.4 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) jest wystarczająca, i nie budzi wątpliwości zarówno w przewozie krajowym, jak i międzynarodowym towarów niebezpiecznych. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w omawianym zakresie, może spowodować nałożenie nieuzasadnionych, dodatkowych obowiązków w transporcie krajowym (po terytorium Polski), i tym samym, np. nadawca towarów niebezpiecznych być może musiałby stosować oprócz języka polskiego, drugi, język. Ponadto, proponowane zmiany prawdopodobnie będą generowały wysokie koszty niezbędnej zmiany systemów informatycznych obsługujących uczestników przewozu towarów niebezpiecznych. Wobec niniejszego nasze stowarzyszenie nie znajduje uzasadnienia dla podjęcia prac legislacyjnych, mających na celu zmianę przepisów działu 5.4 ADR, dotyczących języków dokumentu przewozowego.

Języki stosowane do dokumentu przewozowego2019-11-04T18:32:49+01:00

Propozycje zmian w przepisach RID/ADR

2019-11-14T22:54:37+01:00

W ramach prac naszego stowarzyszenia przygotowaliśmy propozycję dokumentów formalnych (dotyczących zmian w przepisach) oraz dokumentów nieformalnych (dotyczących interpretacji stosowania przepisów). Dokumenty zostały przesłane do Ministerstwa Infrastruktury. Zostaną one omówione na posiedzeniu zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych i jeżeli zostaną zaakceptowane przez członków zespołu zostaną przedłożone na kolejnym posiedzeniu wspólnym RID/ADR/ADN na WP15. Propozycje zmian dostępne są w  strefie członka.

Propozycje zmian w przepisach RID/ADR2019-11-14T22:54:37+01:00

Elektroniczne techniki przekazywania informacji w ADR

2019-11-04T18:35:24+01:00

Odpowiadając na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury sprawie stosowania elektronicznego pliku pdf przez kierowcę przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, zarząd Stowarzyszenia, wyraził pozytywną opinię. Zgodnie z przepisem 1.4.2.2.1 (b) ADR przewoźnik powinien w szczególności upewnić się, że wszystkie informacje wymagane w ADR, dotyczące towarów niebezpiecznych przeznaczonych do przewozu, zostały przed jego rozpoczęciem dostarczone przez nadawcę, że wymagana dokumentacja znajduje się w jednostce transportowej, a w przypadku użycia zamiast dokumentacji papierowej technik elektronicznego przetwarzania danych (EDP) lub elektronicznej wymiany danych (EDI), że zapewniona jest dostępność do tych danych [...]

Elektroniczne techniki przekazywania informacji w ADR2019-11-04T18:35:24+01:00

Wyłączenie wynikające z charakteru operacji transportowych

2019-11-04T18:34:55+01:00

Odpowiadając na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury sprawie możliwości stosowania wyłączenia pod 1.1.3.1 lit c podczas przewozu materiałów wybuchowych przez firmę zewnętrzną na zlecenie kopalni zarząd Stowarzyszenia wyraził negatywną opinię. Zgodnie z 1.1.3.1 (c) ADR, przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do przewozu towarów niebezpiecznych, wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren budów, zwrotów z terenów budów oraz dostaw lub zwrotów w związku z przeglądami, naprawami i konserwacją urządzeń, w ilościach nie większych niż 450 litrów na opakowanie, w [...]

Wyłączenie wynikające z charakteru operacji transportowych2019-11-04T18:34:55+01:00

30-te międzynarodowe dni przewozu śródlądowego towarów niebezpiecznych

2020-02-15T17:12:58+01:00

Spotkanie zostało zorganizowane przez wydawnictwo Veranstaltungen Bad Dürkheim w Niemczech dla ekspetrów AND, armatorów, spedytorów, służb kontrolnych. Tematem przewodnim były problemy związane z bezpieczeństwem transport śródlądowego towarów niebezpiecznych. Nasza koleżanka Maria Nicopulos została zaproszona do przedstawienia działalności stowarzyszenia EASA. Podczas spotkania otrzymaliśmy w celach informacyjnych dwie publikacje w języku niemieckim. Jedna obejmuje pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami opracowane dla ekspertów ADN. Druga z nich to materiały szkoleniowe opracowane zgodnie z wymaganiami 1.3 ADR/RID/IMDG-Code. Pliki dostępne są w strefie członka i maja [...]

30-te międzynarodowe dni przewozu śródlądowego towarów niebezpiecznych2020-02-15T17:12:58+01:00

Konferencja ADR “Bezpieczeństwo transportu w teorii i praktyce”

2019-09-06T13:19:48+02:00

Tematami przewodnimi konferencji będą: Zmiany w przepisach dotyczących egzaminowania osób przy obsłudze urządzeń, aktualny stan prac nad aktami prawnymi w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych Problematyka kontroli w przewozach ADR Odpowiedzialność załadowcy i nadawcy w przewozie towarów niebezpiecznych Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych – zużyte czyściwa, sorbenty . Termin i miejsce: Konferencja odbędzie się w dniach 12 – 13 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakwaterowanie Hotel GROMADA**, Żeglarska 10/14, 87-100 Toruń Pobierz program konferencji Pobierz kartę zgłoszenia [...]

Konferencja ADR “Bezpieczeństwo transportu w teorii i praktyce”2019-09-06T13:19:48+02:00

Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej

2019-09-06T15:55:24+02:00

Podczas spotkania zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych w Ministerstwie Infrastruktury dnia 5 września 2019 roku troje członków naszego stowarzyszenia zostało uhonorowanych odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”. Jest to odznaczenie resortowe ustanowione 22 listopada 2000 roku przez Radę Ministrów, jako zaszczytne honorowe wyróżnienie przeznaczone dla tych pracowników transportu, którzy szczególnie przyczynili się do osiągnięć i rozwoju tej dziedziny gospodarki narodowej. Oznaczeni zostali: Rafał Buchcar, Maria Nicopulos oraz Norbert Świderek.

Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej2019-09-06T15:55:24+02:00

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umów wielostronnych

2019-09-04T20:27:49+02:00

W związku z e-mailem z dnia 12 lipca 2019 r., dotyczącym wyrażenia opinii nt. zasadności przystąpienia przez Polskę do umów wielostronnych zawieranych na podstawie działu 1.5 ADR i ustanawiających odstępstwa czasowe od przepisów ADR, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA przygotowało swoje stanowisko w tej sprawie – dostępne w strefie członka.

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umów wielostronnych2019-09-04T20:27:49+02:00

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umowy wielostronnej M321

2019-07-26T09:23:43+02:00

W odpowiedzi na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury Stowarzyszenia S-DGSA przygotowało stanowisko w sprawie przystąpienia do umowy wielostronnej M321 w sprawie pozycji UN3316 ZESTAW CHEMICZNY lub ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY w odniesieniu do przepisów szczególnych 671 i 251 i 1.1.3.6. 2019.07.25 Umowa M321 -odpowiedź S-DGSA

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umowy wielostronnej M3212019-07-26T09:23:43+02:00

Konferencja Transport Manager Meeting – Warszawa

2019-06-26T14:22:33+02:00

Stowarzyszenie S-DGSA reprezentowały kol. Małgorzata Wieleba-Walicka oraz Maria Nicopulos, które przygotowały prezentację nt. Odpowiedzialność uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych W sierpniu 2018 roku wprowadzono zmiany w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 382). Ustawa ma służyć stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Ustawa [...]

Konferencja Transport Manager Meeting – Warszawa2019-06-26T14:22:33+02:00

Infolinia Ekspertów

ADR, RID, IATA, GHS/CLP dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00

Maria Nicopulos (ADR, IATA DGR, IMDG, RID)
+48 602 399 049

Norbert Świderek (ADR, klasa 1, cystern, kursy dla kierowców, RID)
+48 603 232 256

Mirosław Kłosiński (ADR, klasa 1, cysterny, RID, szkolenia kierowców i innych uczestników
przewozu; urządzenia NO – użytkowanie, szkolenia i organizacja egzaminu TDT)
+48 601 760 731

Małgorzata Wieleba-Walicka (analiza prawna, postępowanie administracyjne, odwołania)
+48 605 595 019

Bożena Konarska (ADR, IMDG)
+48 602 318 248

Anna Łuczak (ADR, GHS/CLP )
+48 48 696-459-037

Monika Malicka (ADR, odpady)
+48 602264499

Grzegorz Jurczyk (ADR, klasa 1, 7, RID, wymagania konstrukcyjne pojazdów)
+48 500 195 352