About Tomasz

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Tomasz has created 113 blog entries.

Z wizytą u wojaków po raz drugi

2020-02-15T17:09:23+01:00

W dniach 22-23 stycznia 2020 r. odbywała się we Bydgoszczy VI Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Stowarzyszenie EASA oraz jednocześnie S-DGSA reprezentowała P. Maria Nicopulos. Organizatorem konferencji było Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk. Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim doradcy DGSA pracujący w WOGach, RBLogach i jednostkach liniowych – będący pracownikami wojskowi lub cywilnymi. Organizatorzy poprosili mnie o przedstawienie działań i kierunków rozwoju EASA – stowarzyszenia krajowych stowarzyszeń DGSA.

Z wizytą u wojaków po raz drugi2020-02-15T17:09:23+01:00

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

2019-11-19T17:50:15+01:00

W ramach konsultacji publicznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury, dotyczących ww. projektu rozporządzenia, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA przygotowało swoje stanowisko, zawierające uwagi i propozycje zmian do planowanej nowelizacji przepisów. 13-11-2019-pismo do MI-rozpTDTurządzeniatransportowe dokument423013

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych2019-11-19T17:50:15+01:00

Propozycja rozwiązań dotyczących nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

2019-11-04T18:34:16+01:00

Rozwiązania polegające na usprawnieniu procedury przedłużania ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (np. dwa oryginały, wymaganie kopii przy przedłużaniu) należy uznać za pożądane, gdyż mogą one przyczynić się do likwidacji obecnych obciążeń administracyjnych, a tym samym przyspieszyć i znacznie uprościć obecną procedurę. Z uwagi na wielowątkowość i wieloaspektowość problemu przedłużania ważności omawianego świadectwa, w szczególności w kontekście badań wymaganych przed jego przedłużeniem oraz spraw zgłaszanych przez uczestników przewozu z tym związanych, proponujemy wspólna dyskusję z przedstawicielami właściwych władz, [...]

Propozycja rozwiązań dotyczących nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR2019-11-04T18:34:16+01:00

Języki stosowane do dokumentu przewozowego

2019-11-04T18:32:49+01:00

W odpowiedzi na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie celowości podjęcie prac mających na celu zmianę przepisów RID/ADR w dziale 5.4 oraz prawa krajowego w ten sposób, by obowiązywał wymóg, by treść dokumentu przewozowego była podawana co najmniej w języku angielskim lub niemieckim lub francuskim a nie jak jest obecnie w języku urzędowym państwa nadania i w jednym z podanych powyżej języków zarząd stowarzyszenia wyraził negatywną opinię. Stosowana obecnie zasada, wyrażona w podrozdziale 5.4.1.4 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) jest wystarczająca, i nie budzi wątpliwości zarówno w przewozie krajowym, jak i międzynarodowym towarów niebezpiecznych. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w omawianym zakresie, może spowodować nałożenie nieuzasadnionych, dodatkowych obowiązków w transporcie krajowym (po terytorium Polski), i tym samym, np. nadawca towarów niebezpiecznych być może musiałby stosować oprócz języka polskiego, drugi, język. Ponadto, proponowane zmiany prawdopodobnie będą generowały wysokie koszty niezbędnej zmiany systemów informatycznych obsługujących uczestników przewozu towarów niebezpiecznych. Wobec niniejszego nasze stowarzyszenie nie znajduje uzasadnienia dla podjęcia prac legislacyjnych, mających na celu zmianę przepisów działu 5.4 ADR, dotyczących języków dokumentu przewozowego.

Języki stosowane do dokumentu przewozowego2019-11-04T18:32:49+01:00

Propozycje zmian w przepisach RID/ADR

2019-11-14T22:54:37+01:00

W ramach prac naszego stowarzyszenia przygotowaliśmy propozycję dokumentów formalnych (dotyczących zmian w przepisach) oraz dokumentów nieformalnych (dotyczących interpretacji stosowania przepisów). Dokumenty zostały przesłane do Ministerstwa Infrastruktury. Zostaną one omówione na posiedzeniu zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych i jeżeli zostaną zaakceptowane przez członków zespołu zostaną przedłożone na kolejnym posiedzeniu wspólnym RID/ADR/ADN na WP15. Propozycje zmian dostępne są w  strefie członka.

Propozycje zmian w przepisach RID/ADR2019-11-14T22:54:37+01:00

Elektroniczne techniki przekazywania informacji w ADR

2019-11-04T18:35:24+01:00

Odpowiadając na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury sprawie stosowania elektronicznego pliku pdf przez kierowcę przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, zarząd Stowarzyszenia, wyraził pozytywną opinię. Zgodnie z przepisem 1.4.2.2.1 (b) ADR przewoźnik powinien w szczególności upewnić się, że wszystkie informacje wymagane w ADR, dotyczące towarów niebezpiecznych przeznaczonych do przewozu, zostały przed jego rozpoczęciem dostarczone przez nadawcę, że wymagana dokumentacja znajduje się w jednostce transportowej, a w przypadku użycia zamiast dokumentacji papierowej technik elektronicznego przetwarzania danych (EDP) lub elektronicznej wymiany danych (EDI), że zapewniona jest dostępność do tych danych [...]

Elektroniczne techniki przekazywania informacji w ADR2019-11-04T18:35:24+01:00

Wyłączenie wynikające z charakteru operacji transportowych

2019-11-04T18:34:55+01:00

Odpowiadając na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury sprawie możliwości stosowania wyłączenia pod 1.1.3.1 lit c podczas przewozu materiałów wybuchowych przez firmę zewnętrzną na zlecenie kopalni zarząd Stowarzyszenia wyraził negatywną opinię. Zgodnie z 1.1.3.1 (c) ADR, przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do przewozu towarów niebezpiecznych, wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren budów, zwrotów z terenów budów oraz dostaw lub zwrotów w związku z przeglądami, naprawami i konserwacją urządzeń, w ilościach nie większych niż 450 litrów na opakowanie, w [...]

Wyłączenie wynikające z charakteru operacji transportowych2019-11-04T18:34:55+01:00

30-te międzynarodowe dni przewozu śródlądowego towarów niebezpiecznych

2020-02-15T17:12:58+01:00

Spotkanie zostało zorganizowane przez wydawnictwo Veranstaltungen Bad Dürkheim w Niemczech dla ekspetrów AND, armatorów, spedytorów, służb kontrolnych. Tematem przewodnim były problemy związane z bezpieczeństwem transport śródlądowego towarów niebezpiecznych. Nasza koleżanka Maria Nicopulos została zaproszona do przedstawienia działalności stowarzyszenia EASA. Podczas spotkania otrzymaliśmy w celach informacyjnych dwie publikacje w języku niemieckim. Jedna obejmuje pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami opracowane dla ekspertów ADN. Druga z nich to materiały szkoleniowe opracowane zgodnie z wymaganiami 1.3 ADR/RID/IMDG-Code. Pliki dostępne są w strefie członka i maja [...]

30-te międzynarodowe dni przewozu śródlądowego towarów niebezpiecznych2020-02-15T17:12:58+01:00

Konferencja ADR “Bezpieczeństwo transportu w teorii i praktyce”

2019-09-06T13:19:48+02:00

Tematami przewodnimi konferencji będą: Zmiany w przepisach dotyczących egzaminowania osób przy obsłudze urządzeń, aktualny stan prac nad aktami prawnymi w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych Problematyka kontroli w przewozach ADR Odpowiedzialność załadowcy i nadawcy w przewozie towarów niebezpiecznych Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych – zużyte czyściwa, sorbenty . Termin i miejsce: Konferencja odbędzie się w dniach 12 – 13 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakwaterowanie Hotel GROMADA**, Żeglarska 10/14, 87-100 Toruń Pobierz program konferencji Pobierz kartę zgłoszenia [...]

Konferencja ADR “Bezpieczeństwo transportu w teorii i praktyce”2019-09-06T13:19:48+02:00

Infolinia Ekspertów

ADR, RID, IATA, GHS/CLP dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00

Maria Nicopulos (ADR, IATA DGR, IMDG, RID)
+48 602 399 049

Norbert Świderek (ADR, klasa 1, cystern, kursy dla kierowców, RID)
+48 603 232 256

Mirosław Kłosiński (ADR, klasa 1, cysterny, RID, szkolenia kierowców i innych uczestników
przewozu; urządzenia NO – użytkowanie, szkolenia i organizacja egzaminu TDT)
+48 601 760 731

Małgorzata Wieleba-Walicka (analiza prawna, postępowanie administracyjne, odwołania)
+48 605 595 019

Bożena Konarska (ADR, IMDG)
+48 602 318 248

Anna Łuczak (ADR, GHS/CLP )
+48 48 696-459-037

Monika Malicka (ADR, odpady)
+48 602264499

Grzegorz Jurczyk (ADR, klasa 1, 7, RID, wymagania konstrukcyjne pojazdów)
+48 500 195 352