• Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
  Dz. U. 1975 nr 35 poz. 189
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1975/189/1

 • Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
  Dz. U. 2015 poz. 882
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/882

 • Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
  Dz. U. 2013 poz. 815
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/815/1

 • Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
  Dz. U. 2011 nr 227, poz. 1367 wraz z późniejszymi zmianami
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
  Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1265
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112271367

 • Zarządzenie nr 56 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
  https://e-dziennik.transport.gov.pl/index.php/9-dzienniki-urzedowe/2012/215-zarzadzenie56-poz-63.html

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
  Dz. U. 2012 poz. 191 wraz z późniejszymi zmianami
  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
  Dz. U. 2014 poz. 304
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/191/1

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
  Dz.U. z 2015 r. poz. 718
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/718/1

 • Zarządzenie nr 51 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.
  https://e-dziennik.transport.gov.pl/index.php/9-dzienniki-urzedowe/2012/203-zarzadzenie51-poz-51.html

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
  Dz. U. 2012 poz. 192 wraz z późniejszymi zmianami

 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
  Dz. U. 2015 poz. 320
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/320/1

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych
  Dz. U. 2012 poz. 436
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/436/1

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
  Dz. U. 2012 poz. 966
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/966/1

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych
  Dz. U. 2012 poz. 483
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/483/1

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne
  Dz. U. 2012 poz. 1293
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1293/1

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
  Dz. U. 2012 poz. 619
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/619/1

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne
  Dz. U. 2012 poz. 1364
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1364/1

 • DYREKTYWA 2008/68/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008L0068&qid=1432825774962

 • DYREKTYWA 2010/35/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie  w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylających dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE.
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0035&qid=1432825926073&from=EN

 • DYREKTYWA RADY 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:31995L0050&qid=1432826052526

 • Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzona w Bernie dnia 9.05.1980 r.
  Dz. U. 1985 nr 34 poz. 158
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1985/158/1

 • Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9.05.1980 r.
  Dz. U. 2013  poz. 840
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/840/1

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne
  Dz. U. 2012 poz. 508
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/508/1

 • Ustawa o transporcie kolejowym wraz z późniejszymi zmianami
  Dz. U. 2003 nr 86 poz. 789
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/789/1
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym
  Dz. U. 2013 poz. 1594
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1594/1

 • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000r.
  Dz. U. 2010 nr 235, poz. 1537
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/1537/1

 • Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r.
  Dz. U. 2014 poz. 1633
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1633/1

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN
  Dz. U. 2012 poz. 974
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/974/1

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej 
  Dz. U. 2012 poz. 1045

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1045/1

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
  Dz. U. 2015 poz. 629
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/629/1

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej
  Dz. U. 2013 poz. 1458
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1458/1

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
  Dz. U. 2013 poz. 1414
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1414/1

 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
  Dz. U. 2015 poz. 390
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/390/1

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli
  Dz. U. 2012 poz. 655
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/655/1

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  Dz. U. 2012 poz. 1137
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1137/1

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
  Dz. U. 2012 poz. 635
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/635/1

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  Dz. U. 2012 poz. 1329
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1329/1

 • Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/W.
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140822

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 – CLP – z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006  wraz z późniejszymi zmianami
  Dz.U. UE L 353/2 z 31.12.2008
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:PL:PDF

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów
  Dz.U. UE L 201 z 27.7.2012
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0060:0106:PL:PDF

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  Dz. U. 2011 nr 63, poz. 322
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/322/1

 • Ustawa z dnia 20 marca 2015 o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  Dz. U. 2015 poz.675
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/675/1

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin.
  Dz. U. 2012 poz. 1018
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1018/1

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
  Dz. U. 2014 poz. 6
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/6/1

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
  Dz. U. 1012 poz. 445
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/445/1

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
  Dz. U. 2014 poz. 145
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/145

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych
  Dz. U. 2014 poz. 345
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/345/1

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne
  Dz. U. 2012 poz. 601
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/601/1

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
  Obowiązki pracodawcy odnoszące się do substancji i preparatów chemicznych znajdują się w rozdziale V (Czynniki oraz procesy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia) Działu dziesiątego (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) Kodeksu Pracy.
  Dz.U. 2014 poz. 1502 tekst jednolity
  plik         D20141502Lj_Kodeks _pracy_tekst jednolity_2014
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1502/1

 • Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.
  Dz.U. 2015 poz. 242 tekst jednolity
  plik         D2015000024201_Ustawa_o_produktach bibójczych_tekst jednolity
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/242/1

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  Dz.U. 2012 nr 0 poz. 124 tekst jednolity
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/124/1

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca  2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
  Dz. U. z 2012 r., poz. 890
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/890/1

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
  Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/86/1

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
  Dz.U. 2015 poz. 322  tekst jednolity
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/322/1

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.
  Dz.U. 2015 poz. 198 
  Uwaga:  Par. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2015 r.

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/198/1

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
  Dz.U. 2014 poz. 817
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/817/1 

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
  Dz.U. 2013 poz. 1479
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1479/1

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku.
  Dz. U. 2003 nr 104 poz. 970 wraz z póź. zm.
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/970/1
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/1632/1

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  Dz.U. 2008 nr 17 poz. 113
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/113/1

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków
  Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1430

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/1430/1

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków
  Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1429

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/1429/1

 • Rozporządzenie Minister Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków
  Dz.U. 2007 nr 69 poz. 455

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/455/1

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin
  Dz.U. 2007 nr 69 poz. 456
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/456/1

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych
  Dz. U. 2003 nr 163 poz. 1577 wraz z póź. zm.
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/1577/1

 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych
  Dz. U. 1995 nr 37 poz. 181
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1995/181/1

Mamy nowe właściwe władze…

Zgodnie z wymaganiami części 1.8.4 Umowy ADR Polska przedstawiła w Sekretariacie EKG ONZ zaktualizowany wykaz właściwych władz wraz z danymi adresowymi oraz zakresem upoważnienia tutaj. W porównaniu do poprzedniego wykazu przybyły: Inspekcja Transportu Drogowego, Transportowy Dozór Techniczny i Urząd Dozoru Technicznego. Ale, ale… popatrzmy do ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a konkretnie do artykułu 6. Mamy tutaj dość istotną rozbieżność: ciągle oficjalnie do EKG ONZ nie został zgłoszony Komendant Państwowej Straży Pożarnej jako właściwa władza w zakresie sprawozdawczości wypadkowej oraz nadzoru nad czynnościami ładunkowymi i postojem pojazdów. Jeżeli chodzi o sprawozdawczość to jest to małe piwo, ale gdzie przewoźnik zagraniczny ma szukać informacji na temat trybu uzyskania zezwolenia na rozładunek materiałów wybuchowych w miejscu publicznym? Również minister zdrowia ma w głębokim poważaniu ustawę o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, bowiem do dzisiaj nie mamy w Polsce właściwej władzy w zakresie ustalenia warunków przewozu towarów klasy 6.2… Może ktoś wie, w jaki sposób wywieziono z Torunia uśpione łabędzie? Za to materiałami wybuchowymi, które stanowią ok. 0,3% przewiezionych towarów zajmują się aż 4 instytucje…

Pełny wykaz znajdziesz tutaj.

Norbert Świderek