Aktualności2018-08-08T13:20:23+02:00
2206, 2020

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

22 czerwca, 2020|Categories: Akty prawne|

W ramach konsultacji publicznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury, dotyczących ww. projektu rozporządzenia, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA przygotowało swoje stanowisko, zawierające uwagi i propozycje zmian do planowanej nowelizacji przepisów. Projekt rozporządzenia Projekt rozporządzenia - Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR 06.2020 Dla zainteresowanych, pełny proces legislacyjny dostępny jest na stronie internetowej: https://legislacja.gov.pl/projekt/12334201/katalog/12689956#12689956

804, 2020

Przystąpienie do umów wielostronnych M 325, M 326 M 327.

8 kwietnia, 2020|Categories: Akty prawne|

Na skutek decyzji Ministra Infrastruktury, Rzeczypospolita Polska podpisała umowy wielostronne: M 325 oraz M 327. M 324. https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/ Uprawnienia kierowców ADR i doradców ds. bezpieczeństwa, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 M 326 https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2020/DziennikUrzedowypoz.19-sig.pdf. Możliwość przewozu wybranych gazów technicznych w naczyniach ciśnieniowych bez wymaganych badań okresowych do dnia 31 sierpnia 2020 M 327. https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/ Zgodnie z jej treścią wszystkie okresowe lub [...]

3103, 2020

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym (przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19)

31 marca, 2020|Categories: Akty prawne|

Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2020 r. Poz. 568 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568) w art. 28. wprowadziła zmianę do Ustawy o dozorze technicznym. Art. 28. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667) po rozdziale 6 [...]

603, 2020

Konferencja TDT „Przewozy Towarów Niebezpiecznych” – Warszawa

6 marca, 2020|Categories: Uncategorized|

Po raz kolejny Transportowy Dozór Techniczny zorganizował konferencję naukowo-techniczną „Przewozy Towarów Niebezpiecznych”. Tematyka poruszana na konferencji dotyczyła m.in. stanu prawnego i planowanych zmian w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, rozwoju rynku LNG w Polsce, awarii i wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych. Stowarzyszenie S-DGSA reprezentowali: Norbert Świderek oraz Maria Nicopulos.

2201, 2020

Z wizytą u wojaków po raz drugi

22 stycznia, 2020|Categories: Spotkania|

W dniach 22-23 stycznia 2020 r. odbywała się we Bydgoszczy VI Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Stowarzyszenie EASA oraz jednocześnie S-DGSA reprezentowała P. Maria Nicopulos. Organizatorem konferencji było Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk. Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim doradcy DGSA pracujący w WOGach, RBLogach i jednostkach liniowych – będący pracownikami wojskowi lub cywilnymi. Organizatorzy poprosili mnie o przedstawienie działań i kierunków [...]

1411, 2019

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

14 listopada, 2019|Categories: Akty prawne|

W ramach konsultacji publicznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury, dotyczących ww. projektu rozporządzenia, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA przygotowało swoje stanowisko, zawierające uwagi i propozycje zmian do planowanej nowelizacji przepisów. 13-11-2019-pismo do MI-rozpTDTurządzeniatransportowe dokument423013

2710, 2019

Propozycja rozwiązań dotyczących nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

27 października, 2019|Categories: Opinie|

Rozwiązania polegające na usprawnieniu procedury przedłużania ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (np. dwa oryginały, wymaganie kopii przy przedłużaniu) należy uznać za pożądane, gdyż mogą one przyczynić się do likwidacji obecnych obciążeń administracyjnych, a tym samym przyspieszyć i znacznie uprościć obecną procedurę. Z uwagi na wielowątkowość i wieloaspektowość problemu przedłużania ważności omawianego świadectwa, w szczególności w kontekście badań wymaganych przed jego przedłużeniem oraz spraw zgłaszanych przez uczestników [...]

2710, 2019

Języki stosowane do dokumentu przewozowego

27 października, 2019|Categories: Opinie|

W odpowiedzi na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie celowości podjęcie prac mających na celu zmianę przepisów RID/ADR w dziale 5.4 oraz prawa krajowego w ten sposób, by obowiązywał wymóg, by treść dokumentu przewozowego była podawana co najmniej w języku angielskim lub niemieckim lub francuskim a nie jak jest obecnie w języku urzędowym państwa nadania i w jednym z podanych powyżej języków zarząd stowarzyszenia wyraził negatywną opinię. Stosowana obecnie zasada, wyrażona w podrozdziale 5.4.1.4 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) jest wystarczająca, i nie budzi wątpliwości zarówno w przewozie krajowym, jak i międzynarodowym towarów niebezpiecznych. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w omawianym zakresie, może spowodować nałożenie nieuzasadnionych, dodatkowych obowiązków w transporcie krajowym (po terytorium Polski), i tym samym, np. nadawca towarów niebezpiecznych być może musiałby stosować oprócz języka polskiego, drugi, język. Ponadto, proponowane zmiany prawdopodobnie będą generowały wysokie koszty niezbędnej zmiany systemów informatycznych obsługujących uczestników przewozu towarów niebezpiecznych. Wobec niniejszego nasze stowarzyszenie nie znajduje uzasadnienia dla podjęcia prac legislacyjnych, mających na celu zmianę przepisów działu 5.4 ADR, dotyczących języków dokumentu przewozowego.

1610, 2019

Propozycje zmian w przepisach RID/ADR

16 października, 2019|Categories: Akty prawne|

W ramach prac naszego stowarzyszenia przygotowaliśmy propozycję dokumentów formalnych (dotyczących zmian w przepisach) oraz dokumentów nieformalnych (dotyczących interpretacji stosowania przepisów). Dokumenty zostały przesłane do Ministerstwa Infrastruktury. Zostaną one omówione na posiedzeniu zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych i jeżeli zostaną zaakceptowane przez członków zespołu zostaną przedłożone na kolejnym posiedzeniu wspólnym RID/ADR/ADN na WP15. Propozycje zmian dostępne są w  strefie członka.

1510, 2019

Elektroniczne techniki przekazywania informacji w ADR

15 października, 2019|Categories: Opinie|

Odpowiadając na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury sprawie stosowania elektronicznego pliku pdf przez kierowcę przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, zarząd Stowarzyszenia, wyraził pozytywną opinię. Zgodnie z przepisem 1.4.2.2.1 (b) ADR przewoźnik powinien w szczególności upewnić się, że wszystkie informacje wymagane w ADR, dotyczące towarów niebezpiecznych przeznaczonych do przewozu, zostały przed jego rozpoczęciem dostarczone przez nadawcę, że wymagana dokumentacja znajduje się w jednostce transportowej, a w przypadku użycia zamiast dokumentacji papierowej technik elektronicznego przetwarzania danych (EDP) lub [...]

1510, 2019

Wyłączenie wynikające z charakteru operacji transportowych

15 października, 2019|Categories: Opinie|

Odpowiadając na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury sprawie możliwości stosowania wyłączenia pod 1.1.3.1 lit c podczas przewozu materiałów wybuchowych przez firmę zewnętrzną na zlecenie kopalni zarząd Stowarzyszenia wyraził negatywną opinię. Zgodnie z 1.1.3.1 (c) ADR, przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do przewozu towarów niebezpiecznych, wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren budów, zwrotów z terenów budów oraz dostaw lub zwrotów w związku z przeglądami, naprawami i [...]

910, 2019

30-te międzynarodowe dni przewozu śródlądowego towarów niebezpiecznych

9 października, 2019|Categories: Spotkania|

Spotkanie zostało zorganizowane przez wydawnictwo Veranstaltungen Bad Dürkheim w Niemczech dla ekspetrów AND, armatorów, spedytorów, służb kontrolnych. Tematem przewodnim były problemy związane z bezpieczeństwem transport śródlądowego towarów niebezpiecznych. Nasza koleżanka Maria Nicopulos została zaproszona do przedstawienia działalności stowarzyszenia EASA. Podczas spotkania otrzymaliśmy w celach informacyjnych dwie publikacje w języku niemieckim. Jedna obejmuje pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami opracowane dla ekspertów ADN. Druga z nich to materiały szkoleniowe opracowane zgodnie z [...]

609, 2019

Konferencja ADR “Bezpieczeństwo transportu w teorii i praktyce”

6 września, 2019|Categories: Spotkania|

Tematami przewodnimi konferencji będą: Zmiany w przepisach dotyczących egzaminowania osób przy obsłudze urządzeń, aktualny stan prac nad aktami prawnymi w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych Problematyka kontroli w przewozach ADR Odpowiedzialność załadowcy i nadawcy w przewozie towarów niebezpiecznych Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych – zużyte czyściwa, sorbenty . Termin i miejsce: Konferencja odbędzie się w dniach 12 – 13 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakwaterowanie Hotel GROMADA**, Żeglarska [...]

509, 2019

Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej

5 września, 2019|Categories: Spotkania|

Podczas spotkania zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych w Ministerstwie Infrastruktury dnia 5 września 2019 roku troje członków naszego stowarzyszenia zostało uhonorowanych odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”. Jest to odznaczenie resortowe ustanowione 22 listopada 2000 roku przez Radę Ministrów, jako zaszczytne honorowe wyróżnienie przeznaczone dla tych pracowników transportu, którzy szczególnie przyczynili się do osiągnięć i rozwoju tej dziedziny gospodarki narodowej. Oznaczeni zostali: Rafał Buchcar, Maria Nicopulos oraz Norbert Świderek. [...]

2608, 2019

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umów wielostronnych

26 sierpnia, 2019|Categories: Akty prawne|

W związku z e-mailem z dnia 12 lipca 2019 r., dotyczącym wyrażenia opinii nt. zasadności przystąpienia przez Polskę do umów wielostronnych zawieranych na podstawie działu 1.5 ADR i ustanawiających odstępstwa czasowe od przepisów ADR, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA przygotowało swoje stanowisko w tej sprawie – dostępne w strefie członka.

2507, 2019

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umowy wielostronnej M321

25 lipca, 2019|Categories: Akty prawne|

W odpowiedzi na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury Stowarzyszenia S-DGSA przygotowało stanowisko w sprawie przystąpienia do umowy wielostronnej M321 w sprawie pozycji UN3316 ZESTAW CHEMICZNY lub ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY w odniesieniu do przepisów szczególnych 671 i 251 i 1.1.3.6. 2019.07.25 Umowa M321 -odpowiedź S-DGSA

2506, 2019

Konferencja Transport Manager Meeting – Warszawa

25 czerwca, 2019|Categories: Spotkania|

Stowarzyszenie S-DGSA reprezentowały kol. Małgorzata Wieleba-Walicka oraz Maria Nicopulos, które przygotowały prezentację nt. Odpowiedzialność uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych W sierpniu 2018 roku wprowadzono zmiany w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 382). Ustawa ma służyć stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, [...]

2506, 2019

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli – ciąg dalszy

25 czerwca, 2019|Categories: Akty prawne|

Po konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli otrzymaliśmy zmieniony projekt rozporządzenia. Nadal w naruszeniach Przewoźnik będzie odpowiadał finansowo za czynności, które nie obejmują jego ustawowych obowiązków. Stowarzyszenie S-DGSA przygotowało propozycje zmian do nowego projektu. Rozp_24 06 2019 2019-06-25_Uwagi_SDGSA_dotyczaca_RMI_w_sprawie_listy kontrolnej Rozp_24 06 2019-S_DGSA

1106, 2019

Konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli.

11 czerwca, 2019|Categories: Spotkania|

W dniu 11.06.2019 r. odbyła się w Ministerstwie Infrastruktury konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli. Projektowane rozporządzenie wprowadza wzór formularza listy kontrolnej oraz protokołu kontroli, którebędą wykorzystywane podczas przeprowadzania kontroli przewozu towarów niebezpiecznycha stwierdzone w nich nieprawidłowości stanowią podstawę do nakładania kar pieniężnych. Treść nowego rozporządzenia w większości powiela dotychczasowe regulacje w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, a w załączniku określającym wzór formularza listy kontrolnej wydzielone zostały dwie części: Część A dotycząca kontroli [...]

2704, 2019

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

27 kwietnia, 2019|Categories: Spotkania|

W dniu 27 kwietnia 2019 r. w Otrębusach pod Warszawą odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Podczas spotkania podsumowano działalność Stowarzyszenia za rok ubiegły oraz wybrano nowy Zarząd na 3-letnią kadencję. Streszczenie spotkania oraz Sprawozdanie z pracy Zarządu dostępne w strefie członka.

904, 2019

IX Spotkanie EASA – 8-9.04.2019 r. Lipsk, Niemcy

9 kwietnia, 2019|Categories: Spotkania|

Dziewiąte spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez Zarząd Stowarzyszenia w Lipsku przy okazji organizowanych w tym mieście branżowych Targów Materiałów i Towarów Niebezpiecznych. W spotkaniu uczestniczyło 21 przedstawicieli z 15 krajowych stowarzyszeń i 15 państw: Belgii, Niemiec, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Więcej o spotkaniu

402, 2019

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli

4 lutego, 2019|Categories: Akty prawne|

W odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli Stowarzyszenie S-DGSA przygotowało propozycje zmian do wyżej wymienionego projektu.  Uwagi SDGSA dotyczaca RMI w sprawie listy kontrolnej  Pismo konsultacje publiczne  Dokument 375610

111, 2018

Zmiany ADR 2019

1 listopada, 2018|Categories: Artykuły|

W numerze październikowo-listopadowym 2018 r. w Transport Manager ukazał się artykuł kol. Marii Nicopulos dotyczący Zmian w Umowie ADR 2019r. Czas na zmiany w przewozach ADR - artykuł

2910, 2018

17 października 2018 r. – Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych

29 października, 2018|Categories: Spotkania|

17 października 2018 r. Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych W Ministerstwie Infrastruktury odbyło się siódme w 2018 roku spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych. Informacją ze spotkania Zespołu dostępna w „STREFIE CZŁONKA”.

2410, 2018

27-28 września 2018 – XIX Seminarium S-DGSA

24 października, 2018|Categories: Spotkania|

XIX Seminarium S-DGSA W dniach 27 -28.09.2018 roku w Łodzi po raz osiemnasty S-DGSA zorganizowało spotkanie poświęcone towarom niebezpiecznym. Tym razem główna tematyka spotkania dotyczyła ZMIAN w przepisach ADR, IMDG, IATA oraz prawidłowego mocowania ładunku. W załączeniu streszczenie spotkania.  XIX_seminarium_DGSA_27-28.10.2018_Lodz-streszczenie

207, 2018

Uwagi dotyczące informacji wymaganych przepisem 5.4.1 Umowy ADR

2 lipca, 2018|Categories: Akty prawne|

W ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczących projektu "Wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego COM (2018) 279" przygotowaliśmy uwagi dotyczące informacji wymaganych przepisem 5.4.1 Umowy ADR.  2018-07-02_Uwagi_do_wniosku_w_sprawie_elektronicznych_informacji SDGSA.pdf  2018-07-02_COM_2018_279_PL_ACTE_f.docx  2018-07-02_COM_2018_279_PL_ACTE2_f.docx

2804, 2018

Projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

28 kwietnia, 2018|Categories: Uncategorized|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, przed skierowaniem do uzgodnień międzyresortowych, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2018-04-28-opinia_SDGSA_ws_prowadzenia_kursow.pdf  2018-04-28-projekt_rozporzadzenie-uwagi_S-DGSA.pdf  2018-04-28-projekt_załacznik_nr_1-uwagi_S-DGSA.pdf

2804, 2018

Uwagi i propozycje zmian do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

28 kwietnia, 2018|Categories: Akty prawne|

Mając na uwadze zadania określone w zarządzeniu dotyczącym powołania Zespołu doradczego, przedstawiciel Departamentu Transportu Kolejowego zaproponował, aby uzgodnić sposób pracy nad zmianami do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Poproszono, aby zainteresowani przedstawili swoje propozycje i uwagi zmian do przepisów.

802, 2018

Petycja S-DGSA w sprawie zmiany przepisów projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku.

8 lutego, 2018|Categories: Akty prawne|

Minister Infrastruktury wdrażając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii przygotował projekt rozporządzenie w sprawie sposobu przewozu ładunku. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przewozów towarów niebezpiecznych co jest sprzeczne z zakresem Dyrektywy. Wymagania mocowania dotyczą wszystkich towarów a w szczególności powinny dotyczyć towarów niebezpiecznych. Wyłączenie ich z rozporządzenia [...]

1212, 2017

Wizyta delegacji ukraińskiej w Stowarzyszeniu SDGSA.

12 grudnia, 2017|Categories: Spotkania|

W ramach projekt współpracy bliźniaczej nr UA/50 tzw. twinning realizowanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w konsorcjum z Partnerem wiodącym Ministerstwem Królestwa Hiszpanii właściwym do spraw transportu oraz Ministerstwem Republiki Francji właściwym do spraw przewozu towarów niebezpiecznych delegacja przedstawicieli ukraińskiego Ministerstwo Infrastruktury odwiedziła Stowarzyszenie DGSA w Błoniu. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa multimodalnego przewozu towarów niebezpiecznych na Ukrainie.

412, 2017

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

4 grudnia, 2017|Categories: Akty prawne|

Przekazaliśmy do MIiB nasze stanowisko w odniesieniu projektu ww. Rozporządzenia. 2017-12-04 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów (docx) 2017-12-04 Opinia ws. prowadzenia kursów (pdf)    

1411, 2017

Konferencja BTE w Budapeszcie

14 listopada, 2017|Categories: Spotkania|

Udział przedstawiciela zarządu S-DGSA w konferencji węgierskiego stowarzyszenia doradców DGSA (BTE). Prezes naszego Stowarzyszenia P. Maria Nicopulos na zaproszenie węgierskiego stowarzyszenia doradców DGSA wystąpiła podczas corocznej konferencji członków stowarzyszenia BTE. Podczas 3 prezentacji zaprezentowała ona: - działalności naszego stowarzyszenia doradców SDGSA, - omówiła zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków z tym związanych wynikające z Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowaniu drogowego [...]

1406, 2017

Pismo do UTK i GITD – Prawidłowe nazwy przewozowe

14 czerwca, 2017|Categories: Akty prawne|

Informujemy, że Minister Infrastruktury i Budownictwa wystosował do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i Głównego Inspektora Transportu Drogowego pismo dotyczące zasad stosowania prawidłowych nazw przewozowych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra stosowanie prawidłowych nazw przewozowych wg ADR/RID 2015 na opakowaniach - w tym naczyniach do gazów, oraz w systemach informatycznych przeznaczonych do generowania dokumentów przewozowych, zainstalowanych przed opublikowaniem ADR/RID 2017 nie jest naruszeniem prawa i w związku z tym nie powinny być z [...]

1406, 2017

Wnioski o okres przejściowy w stosowaniu prawidłowych nazw przewozowych

14 czerwca, 2017|Categories: Akty prawne|

W związku z publikacją oświadczenia rządowego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (D.U. 2017, poz. 1119) Stowarzyszenie DGSA przesłało do Departamentu Transportu Drogowego i Kolejowego w MIiB wnioski o wprowadzenie okresów przejściowych w stosowaniu prawidłowych nazw przewozowych. 2017-06-14 - Pismo SDGSA [...]

506, 2017

Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

5 czerwca, 2017|Categories: Akty prawne|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2017-06-05-pismo_sdgsa_projekt_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia.pdf  2017-06-05-projekt_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia.pdf

2905, 2017

Opinia w sprawie projektu Ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

29 maja, 2017|Categories: Akty prawne|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia ... o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie. W projekcie uwzględnione zostało stanowisko stowarzyszenia SDGSA w sprawie uchylenie przepisu art. 13 ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Mamy nadzieję, że na dalszym etapie prac legislacyjnych obecna propozycja usunięcia tego [...]

905, 2017

VII Spotkanie EASA – 8-9.05.2017 r. Saragossa, Hiszpania

9 maja, 2017|Categories: Spotkania|

Siódme spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez trzy hiszpańskie regionalne stowarzyszenia ACCS/ACONSA/ACONSENA. Uczestniczyło w nim 23-trzech przedstawicieli z 16 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii. Więcej o spotkaniu

2504, 2017

Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku.

25 kwietnia, 2017|Categories: Akty prawne|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2017-04-25-pismo_sdgsa_projekt_w_sprawie_sposobu_przewozu_ladunku.pdf  2017-04-25-dokument284216.pdf

1204, 2017

Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15.03.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

12 kwietnia, 2017|Categories: Akty prawne|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15.03.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2017-04-12-pismo_sdgsa_projekt_rozporządzenia_w_sprawie_warunkow_technicznych.pdf  2017-04-12-dokument280810.pdf

2503, 2017

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

25 marca, 2017|Categories: Spotkania|

W dniu 25 marca br. odbyło się w Błoniu Walne Zebranie Członków, w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia w roku 2016 Szczegóły znajdują się w Sprawozdaniu z pracy Zarządu oraz Streszczeniu Walnego Zebrania Członków.  Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2016 r.  Streszczenie Walnego Zebrania Członków

2403, 2017

Seminarium szkoleniowe “ADR 2017. Wymagania w zakresie monitorowania przewozu drogowego towarów”

24 marca, 2017|Categories: Spotkania|

W związku z nowelizacją Umowy ADR 2017 oraz licznymi zapytaniami naszych członków dotyczącymi nowych wymagań związanych z monitorowaniem przewozu drogowego towarów Zarząd Stowarzyszenia postanowił zorganizować jednodniowe seminarium szkoleniowego obejmujące oba te zagadnienia.  Seminarium DGSA 24.03.2017 r. Ołtarzew - streszczenie spotkania

711, 2016

Opinia w sprawie projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

7 listopada, 2016|Categories: Akty prawne|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, dotyczący m.in. zmiany w systemie badań technicznych pojazdów, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2016-11-07_Projekt-ustawy-PORD.pdf  2016-11-07_pismo-sdgsa-nowelizacja-PRD.pdf

2710, 2016

Komentarz w sprawie rejestracji pojazdów kategorii N3 z systemem podwójnego zasilania (Diesel + LNG) do przewozu towarów niebezpiecznych

27 października, 2016|Categories: Akty prawne|

W związku z zapytaniem MIiB w sprawie rejestracji pojazdów kategorii N3 z systemem podwójnego zasilania (Diesel + LNG) do przewozu towarów niebezpiecznych przesłaliśmy komentarz S-DGSA w tym zakresie. W części 9 ADR 2017 - nowe podrozdziały 9.2.4.3 i 9.2.4.4 jednoznacznie dopuszczono, jako pojazd EX/II, EX/III i FL, pojazdy zasilane LNG/CNG oraz LPG pod warunkiem, że zbiornik paliwowy i pozostała instalacja zasilająca spełniają wymagania odpowiednio Regulaminów EKG nr 110 i 67. [...]

410, 2016

Spotkanie EASA – 3-4 października 2016 r. Rotterdam, Holandia

4 października, 2016|Categories: Spotkania|

Po raz szósty członkowie Stowarzyszenia EASA spotkali się w Rotterdamie. Uczestniczyło w nim 25-ciu przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Czech, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii. Więcej o spotkaniu.

909, 2016

XVI Seminarium S-DGSA – 8-9 września 2016

9 września, 2016|Categories: Spotkania|

W dniach 8 -9.09.2016 roku, w hotelu Campoverde w Łodzi po raz szesnasty S-DGSA zorganizowało spotkanie poświęcone towarom niebezpiecznym. Tym razem główna tematyka spotkania dotyczyła doboru opakowań oraz postępowania w razie uwolnienia się substancji niebezpiecznej z opakowania podczas załadunku/rozładunku. W załączeniu streszczenie spotkania.  2016-09-08-XVI_seminarium_DGSA_Lodz_streszczenie.pdf

1708, 2016

W dniu 22 lipca 2016 roku uchwalona została Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1165), która wchodzi ona w życie 2 września 2016 roku.

17 sierpnia, 2016|Categories: Akty prawne|

Artykuł 13 Ustawy zmianę w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych i w art. 13 jest nowy ust. 2 o treści: "2. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany zamieścić, w wymaganych dokumentach, o których mowa w ustawie, oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.". Powyższe oznacza, że dotychczas stosowane dokumenty należy uzupełnić o dodatkowe [...]

2007, 2016

ZARZĄDZENIE MIiB w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych

20 lipca, 2016|Categories: Akty prawne|

Ukazało się ZARZĄDZENIE NR 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych. Nasze Stowarzyszenie wymienione jest na liście instytucji współpracujących z Zespołem. Do zadań Zespołu należy: • ujednolicenie terminologii stosowanej w tłumaczeniach Umowy ADR • opracowanie propozycji zmian do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych • opracowywanie propozycji rozwiązań przyczyniających się do [...]

1005, 2016

Spotkanie EASA – 9-10 maja 2016 r. Bordeaux, Francja

10 maja, 2016|Categories: Spotkania|

Piąte spotkanie członków Stowarzyszenia EASA, odbyło się w Bordeaux. Uczestniczyło w nim 27 przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 16 państw: Belgii, Szwajcarii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii i Turcji. więcej o spotkaniu >

103, 2016

Spotkanie w sprawie przewozu towarów niebezpiecznych w Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

1 marca, 2016|Categories: Spotkania|

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, w tym: organizatora - Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Transportowego Dozoru Technicznego, oraz przedstawiciele właściwych władz, w tym Instytutu Przemysłu Organicznego Urząd Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a także przedstawiciele stowarzyszeń doradców ADR: w tym S-DGSA, DBPK, ETOS i ESD ADR. Tematami spotkania były następujące sprawy 1. Omówienie projektu wzoru formularza listy kontrolnej w przewozie koleją towarów niebezpiecznych. 2. Omówienie dokumentów na wspólne [...]

412, 2015

Propozycje i uwagi S-DGSA do nowelizacji Rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

4 grudnia, 2015|Categories: Akty prawne|

W związku z prowadzonymi pracami nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Stowarzyszenie S-DGSA zgłasza do MIiR swoje uwagi oraz propozycje zapisów do rozporządzenia.  2015-12-04_Opinia_SDGSA_do_RMIR_w_sprawie_prowadzenia_kursow.pdf

2611, 2015

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 30 listopada 2015 r.)

26 listopada, 2015|Categories: Akty prawne|

Przekazaliśmy do MIR nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - które będą przedmiotem dyskusji na najbliższym posiedzeniu Podkomitetu ds. przewozu towarów niebezpiecznych.  2015-11-26_JD_Instrukcja_Genewa-30-11-2015-konsultacje_SDGSA

1711, 2015

Spotkanie członków zarządu S-DGSA w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

17 listopada, 2015|Categories: Spotkania|

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprosiło przedstawicieli stowarzyszeń ADR i RID na spotkanie dotyczące dalszej współpracy tych organizacji z MIiR. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego oraz Instytutu Przemysłu Organicznego. W pierwszej kolejności przedstawiciele MIR poinformowali o rozpoczęciu prac nad zmianami w przepisach dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Tworzone są projekty trzech nowych rozporządzeń w sprawie Świadectwa dopuszczenia pojazdu Egzaminów dla kierowców Prowadzenia kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych [...]

1611, 2015

Stanowisko S-DGSA do przygotowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego propozycji zmian w Umowie ADR 2017.

16 listopada, 2015|Categories: Akty prawne|

Otrzymaliśmy przygotowaną przez GITD propozycję zmian do Umowy ADR 2017-2019 r. Po otrzymaniu komentarzy i opinii naszych członków przygotowaliśmy uwagi naszego stowarzyszenia w tym zakresie. W większości popieramy stanowisko GITD w zakresie zmian, które mają służyć przejrzystości i jasności przepisów. Nie we wszystkich jednak zagadnieniach jesteśmy zgodni.  2015-11-16_Opinia_SDGSA_dotyczaca_propozycji_zmian_do_ADR_GITD  2015-11-16_GITD_ADR_amendments_proposal

2210, 2015

Udział i wystąpienie przedstawicieli S-DGSA na konferencji Euro Contrôle Route (ECR) na zaproszenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego – 19-22 października 2015 r.

22 października, 2015|Categories: Spotkania|

Podczas konferencji mieliśmy okazję zaprezentować działalność naszego stowarzyszenia jak również problemy naszych klientów - uczestników przewozu związane z odmienną interpretacją przepisów ADR podczas kontroli drogowych w różnych europejskich państwach będących członkami ADR/RID/ADN. Euro Contrôle Route (ECR) to europejska organizacja zrzeszająca inspekcje transportu drogowego i służb kontrolnych współpracujących ze sobą w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez działania związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów. Organizacja założona została w 1999 roku i liczy [...]

1910, 2015

Umowy wielostronne – holenderskie propozycje

19 października, 2015|Categories: Akty prawne|

MIIR wystąpiło z prośbą o stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie umów wielostronnych przygotowanych przez Holandię. Propozycje umów dotyczą następujących tematów: 1. Przewozu zarażonych zwierząt na warunkach ustalonych przez właściwą władzę kraju pochodzenia, tranzytu, przeznaczenia. 2. Przewozu UN 1873, zgodnie z instrukcją P502 z dopuszczeniem stosowania opakowań z tworzyw sztucznych (jako opakowania wewnętrznego dla opakowań kombinowanych). 3. Przewozu UN 3257 i UN 3258 z całkowitym zwolnieniem z ADR dla specjalistycznych pojazdów [...]

610, 2015

EASA – Udział przedstawiciela S-DGSA w spotkaniu EASA 5-6 października 2015 r. Praga, Republika Czeska

6 października, 2015|Categories: Spotkania|

W kolejnym czwartym już spotkaniu Stowarzyszenia EASA, które odbyło się w Czechach uczestniczyło 28 przedstawicieli z 19 krajowych stowarzyszeń: Belgii, Szwajcarii, Republiki Czeskiej, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii. Więcej o spotkaniu >>

110, 2015

Opinia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

1 października, 2015|Categories: Akty prawne|

Przygotowaliśmy opinię do projektu Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Analiza treści proponowanych przepisów i wynikających z nich norm prawnych, pozwala stwierdzić, że celem projektu nie są treści wskazane w jego uzasadnieniu, ale celem tym jest ułatwienie pracy pracownikom urzędów marszałkowskich oraz innym osobom związanym z administracją publiczną, wykonującym czynności związane z egzaminowaniem kierowców. Z [...]

409, 2015

Umowa wielostronna w sprawie przewozu węgla

4 września, 2015|Categories: Akty prawne|

MIIR wystąpiło z prośbą o stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie niemieckiej propozycji umowy wielostronnej dotyczącej przewozu węgla. Propozycja niemiecka została opracowana na podstawie umowy wielostronnej M 282 dotyczącej przewozu UN 1361 węgiel, grupa pakowania III oraz UN 3088 materiał samonagrzewający się stały, organiczny, i.n.o., grupa pakowania III. W załączeniu nasze stanowisko oraz niemiecka propozycja umowy wielostronnej.  2015-09-04-odpowiedz-S-DGSA-przewoz-wegla.pdf  Draft_MXX_coal_in_lumps_no_coal_dust.doc

2808, 2015

Weryfikacja pytań na egzamin dla kierowców ADR

28 sierpnia, 2015|Categories: Akty prawne|

W dniach 27-28 sierpnia odbyło się ostatnie spotkanie organizowane przez Transportowy Dozór Techniczny w sprawie aktualizacji i poprawy bazy pytań dla kierowców ADR. W czasie trzech sesji spotkań (5dni+5dni+2dni) zespół złożony z przedstawicieli Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Agencji Atomistyki oraz przedstawicieli naszego Stowarzyszenia DGSA przejrzał i zweryfikował pytania i odpowiedzi testów egzaminacyjnych dla kierowców (zgodnie z 8.2.2 ADR) w zakresie: 1. kursu podstawowego; 2. przewozu w cysternach; [...]

2708, 2015

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 15-25 września 2015 r.)

27 sierpnia, 2015|Categories: Akty prawne|

Przekazaliśmy do MIR nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - zmian, propozycji RID/ADR/ADR, które dostępne są na stronie EKG ONZ: (http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac12015.html). Dziękujemy członkom za przesłanie swoich uwag, komentarzy i opinii.  2015-08-27_Stanowisko_S-DGSA_RIDADRADN_Joint_Meeting _15-25-09-2015_Geneva.pdf

2907, 2015

Opinia do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

29 lipca, 2015|Categories: Akty prawne|

Przygotowaliśmy kolejną, bo już czwartą opinię do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. W ostatnim projekcie uwzględniono nasz postulat dotyczący oznakowania pojazdów literą "A" w transporcie międzynarodowym. Odstąpiono od bezwzględnego zakazu transportu odpadów niebezpiecznych jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne. Zrezygnowano z oznakowania każdego pojemnika i worek z odpadami niebezpiecznymi. Poniżej ostatnia wersja projektu rozporządzenia i nasza opinia w [...]

2807, 2015

Umowa wielostronna M287 w sprawie przewozu niektórych odpadów zawierających towary niebezpieczne

28 lipca, 2015|Categories: Akty prawne|

MIIR poprosił nasze stowarzyszenie o opinię w sprawie przystąpienia Polski do Umowy wielostronnej M287 w sprawie przewozu niektórych odpadów zawierających towary niebezpieczne; Ponieważ Umowa M287 pozwala na stosowanie niecertyfikowanych, przeterminowanych opakowań do przewozu odpadów niebezpiecznych nasza opinia w tej sprawie jest negatywna.  2015-07-28_M287-odpowiedz_S-DGSA.pdf  2015-07-28_ADR_M287e.pdf

2406, 2015

Pismo S-DGSA do Minister Marii Wasiak w sprawie braku publikacji Umowy ADR 2015 r.

24 czerwca, 2015|Categories: Akty prawne|

Nie mogąc doczekać się publikacji przepisów europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR 2015 r. wystąpiliśmy do Pani Minister Marii Wasiak z pismem w tej sprawie.  2015-06-24_Pismo_S-DGSA_w_sprawie_braku_publikacji_Umowy_ADR

2406, 2015

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu

24 czerwca, 2015|Categories: Akty prawne|

W związku z projektem rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR Stowarzyszenie DGSA przygotowało kolejną opinię do projektu.  2015-06-24_Opinia_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia_pojazdu_ADR

2406, 2015

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych przeznaczonych do przechowywania środków bojowych

24 czerwca, 2015|Categories: Akty prawne|

W związku z projektem z dnia ....... 2015 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych przeznaczonych do przechowywania środków bojowych, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA przedstawia uwagi do ww. projektu  2015-06-24_Opinia_SDGSA_w_sprawie_projektu_rozporzadzenia_MON_w_sprawie_warunkow_technicznych  Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Obrony_Narodowej_w_sprawie_warunkow_technicznych...

1206, 2015

Weryfikacja pytań na egzamin dla kierowców ADR

12 czerwca, 2015|Categories: Spotkania|

8-12 czerwca 2015 r. oraz 18-22 maja 2015 r. odbyły się 2 spotkania poświęcone weryfikacji pytań egzaminacyjnych dla kierowców ADR, w którym uczestniczyli przedstawiciele Naszego Stowarzyszenia. Pomimo intensywnych prac od godzin porannych do późnych godzin wieczornych, okazało się, że nie jest możliwym przy jednej sesji zweryfikowanie całej bazy pytań.

505, 2015

Udział przedstawiciela S-DGSA w spotkaniu EASA w Krakowie

5 maja, 2015|Categories: Spotkania|

W dniach 4 -5 maja 2015 r tym razem w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie EASA. 3 grupy robocze kontynuują prace nad analizą przepisów Umowy ADR w odniesieniu do ich stosowania w poszczególnych krajach. I grupa robocza: Roczne sprawozdanie (1.8.3.3) i raport powypadkowy (1.8.3.6); II grupa robocza: Egzaminy DGSA (1.8.3.12); III grupa robocza: Obowiązki nadawcy, wyłączenie LQ[1], szkolenie 1.3 (1.8.3.1, 1.8.3.2(a), 1.3.2.5).

1604, 2015

Odpowiedź do TDT dotycząca współpracy podczas weryfikacji bazy pytań ADR kierowców

16 kwietnia, 2015|Categories: Akty prawne|

Oprócz propozycji osób - przedstawicieli naszego stowarzyszeni, które mogą wziąć udział w pracach nad weryfikacją i aktualizacją bazy pytań zgłosiliśmy sprzeciw wobec zaproponowanego ograniczenia dostępu osobom, "(.) które prowadzą szkolenia lub organizują kursy dla kierowców ADR" do prac ww. zespołu. Zarzut taki i wymaganie padł ze strony Stowarzyszenia ETOS, który twierdzi, że "osoby, które są autorami podręczników oraz wykładowcami na kursach dla kierowców" będąc jednocześnie członkami ww. zespołu, będą czerpały [...]

2502, 2015

Propozycja zmiany zapisu art. 248 w ustawie Prawo ochrony środowiska

25 lutego, 2015|Categories: Akty prawne|

Trwają prace nad zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska. Jedna ze zmian dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych. Obecny i proponowany zapis przepisu: art. 248 ust. 2a pkt. 2, powoduje, że magazyny przeładunkowe firm logistycznych podlegają pod obowiązki w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Zaproponowaliśmy zmianę tego zapisu.  2015-02-25-Opinia_SDGSA_w_sprawie_zmiany_POS

2302, 2015

Spotkanie i stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Berno, 23-27 marca 2015 r.).

23 lutego, 2015|Categories: Akty prawne, Spotkania|

W spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju uczestniczył nasz przedstawiciel. Przekazaliśmy również nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - zmian, propozycji RID/ADR/ADR, które dostępne są na stronie EKG ONZ http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac12015.html   WP-RID.ADR.ADN_Berno_SDGSA-25.02.2015

902, 2015

Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca do Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

9 lutego, 2015|Categories: Akty prawne|

Przepisy projektowanego rozporządzenia nie uwzględniały wymagań Umowy ADR w zakresie klasyfikacji, pakowania, oznakowania i przewozu odpadów medycznych. W swojej opinii poinformowaliśmy Ministerstwo Zdrowia, że odpady medyczne są towarami niebezpiecznymi w transporcie drogowym a warunki postępowania z tymi odpadami w omawianym transporcie określa umowa ADR (oraz ewentualnie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.).  2015-02-09_Opinia_do_RMZ_w_sprawie_transportu_odpadow_medycznych

1301, 2015

Wniosek o podjęcie prac legislacyjnych

13 stycznia, 2015|Categories: Akty prawne|

Obecnie obowiązujący wzór rocznego sprawozdania wywołuje w środowisku przedsiębiorców i doradców wiele kontrowersji związanych głównie z opisem sposobu jego wypełniania, dlatego Stowarzyszenie DGSA zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę obecnie obowiązującego rozporządzenia MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego [...]

2412, 2014

Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwo i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami weterynaryjnymi – cd.

24 grudnia, 2014|Categories: Akty prawne|

Otrzymaliśmy dosyć kontrowersyjną odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na opinię S-DGSA w sprawie powyższego projektu rozporządzenia Według MRiRW - Umowa ADR ma charakter pomocniczy i nie stanowi źródła prawa. W odpowiedzi zmuszeni byliśmy poinstruować pracowników MRIRW o istniejącym systemie źródeł prawa i ich hierarchii w naszym kraju. Otrzymaliśmy koleją odpowiedź będącą sprostowaniem wcześniejszego stanowiska MRiRW. Wyjaśniono w nim na podstawie jakich przepisów odbywa się transport towarów niebezpiecznych w [...]

1912, 2014

Umowa wielostronna w sprawie przewozu węgla

19 grudnia, 2014|Categories: Akty prawne|

Dnia 19 grudnia 2014 r. Polska i Niemcy przystąpiły do umowy wielostronnej w sprawie przewozu węgla dla transportu drogowego. W odniesieniu do transportu drogowego po wejściu w życie umowy wielostronnej M282 możliwy będzie przewóz węgla spełniającego kryteria wymagające jego zaklasyfikowania do towarów niebezpiecznych (klasy 4.2, grupy pakowania III) bez stosowania przepisów ADR.  2014-12-19-Umowa-wielostronna-wegiel-M282-PL.PDF

812, 2014

Seminarium Szkoleniowe nt. “Magazynowania towarów niebezpiecznych”

8 grudnia, 2014|Categories: Spotkania|

Dnia 8 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące magazynowania towarów niebezpiecznych. Podczas szkolenia omówiony został system regulacji prawnych, który tworzy ramy dla działalności przedsiębiorstw oraz wymagania i obowiązki związane z prowadzeniem bezpiecznej gospodarki magazynowej materiałów niebezpiecznych. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość w warsztatach praktycznych zastosować nabytą podczas szkolenia wiedzę.

2811, 2014

Weryfikacja pytań na egzamin dla doradców RID

28 listopada, 2014|Categories: Spotkania|

W dniach 24 - 28 listopada 2014 r. odbyło się trzecie spotkanie poświęcone weryfikacji pytań egzaminacyjnych dla doradców i kandydatów na doradców RID. W pracach zespołu wzięli udział przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego, Urzędu Transportu Kolejowego, Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją i oczywiście Stowarzyszenia DGSA. Prace skupiały się na pytaniach dotyczących przewozu kolejowego - części specjalistycznej. W trakcie spotkania zweryfikowano bazę pytań. Każde pytanie zostało zaklasyfikowane ze względu [...]

611, 2014

Udział przedstawiciela S-DGSA w spotkaniu EASA w Luxemburgu 29 i 30 września 2014 r.

6 listopada, 2014|Categories: Spotkania|

W dniach 29 i 30 września 2014 r w Grevenmacher (Luxemburg) odbyło się Walne Zgromadzenie EASA. W trakcie spotkania w ramach I grupy roboczej omawialiśmy wymagania dotyczące sporządzenia rocznego sprawozdania (cele, formę). Tylko w Polsce i Niemczech roczne sprawozdanie składane jest do władz lokalnych. Pozostałe kraje sprawozdanie takie przygotowują dla kierownictwa danego przedsiębiorstwa. Większością głosów ustalono, że sprawozdanie roczne powinno być sporządzane przez DGSA dla przedsiębiorcy. Ponieważ uproszczona forma rocznego [...]

2310, 2014

Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwo i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami weterynaryjnymi.

23 października, 2014|Categories: Akty prawne|

Projekt Rozporządzenia nie uwzględnia w żadnym zakresie wymagań Umowy ADR w zakresie klasyfikacji, pakowania, oznakowania, przewozu klasy 6.2 (materiałów zakaźnych), czyli odpadów niebezpiecznych, weterynaryjnych. W nasze opinii do projektu staraliśmy się wskazać ustawodawcy, że wymagania Umowy ADR muszą być uwzględniane na każdym etapie postępowania z weterynaryjnymi odpadami niebezpiecznymi.  Opinia SDGSA w sprawie Rozporządzenia MRiRW w sprawie transportu odpadów weterynaryjnych

1710, 2014

Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca projektu rozporządzenia MIR sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

17 października, 2014|Categories: Akty prawne|

Stowarzyszenie DGSA otrzymało do zaopiniowania kolejną wersję rozporządzenia. Ponownie zamieściliśmy uwagę dotyczącą możliwości korzystania podczas egzaminu z tekstów aktów prawnych a nie tylko i wyłącznie z przepisów prawa. Chodzi o umożliwienie zdającym na egzaminach DGSA korzystania z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które zawarte są w aktach prawnych, jako zbiorach tych przepisów. W stosunku do wcześniejszej wersji usunięto zapis dotyczący publikacji pytań, dlatego wnioskowaliśmy o jego przywrócenie. Uważamy, że powinny być [...]

2509, 2014

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań dla transportu odpadów.

25 września, 2014|Categories: Akty prawne|

Stowarzyszenie DGSA otrzymało do zaopiniowania kolejną wersję rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu. W porównaniu do poprzedniej wersji z marca 2012 roku jest wiele istotnych zmian - widać, że uwzględnione zostały m.in. i nasze wcześniejsze uwagi. Zniknął np. zapis o zakazie przewozu odpadów niebezpiecznych razem z odpadami innymi niż niebezpieczne czy nakaz mycia pojazdu [...]

509, 2014

Weryfikacja pytań na egzamin dla doradców DGSA

5 września, 2014|Categories: Spotkania|

W dniach 1 - 5 września 2014r. odbyło się drugie spotkanie poświęcone weryfikacji pytań egzaminacyjnych dla doradców i kandydatów na doradców DGSA. W pracach zespołu wzięli udział przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR i oczywiście Stowarzyszenia DGSA. Jak można wnioskować chociażby po składzie zespołu - prace skupiały się na pytaniach dotyczących przewozu drogowego. W trakcie spotkania zweryfikowano ok. 40 pytań z części ogólnej, których nie [...]

2108, 2014

Konsorcjum stowarzyszeń w celu przygotowania jednolitych tekstów RID/ADR/ADN

21 sierpnia, 2014|Categories: Akty prawne|

Stowarzyszenie S-DGSA zaprosiło do współpracy w zakresie opracowania jednolitego tekstu RID/ADR/ADN (zmian na 2015 r.) , pozostałe istniejące na krajowym rynku Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją, Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR, Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych - ETOS. Otrzymaliśmy potwierdzenie współpracy, tym bardziej miło nam poinformować naszych członków o wspólnej inicjatywie.

1208, 2014

Odpowiedź MIiR w sprawie egzaminów DGSA na zapytanie S-DGSA z dnia 6.06.2014 – określenie terminów wejścia w życie zmian w tym zakresie.

12 sierpnia, 2014|Categories: Akty prawne|

Odpowiedź MIiR w sprawie egzaminów DGSA na zapytanie S-DGSA z dnia 6.06.2014 - określenie terminów wejścia w życie zmian w tym zakresie. Pismo do MIiR

608, 2014

Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

6 sierpnia, 2014|Categories: Spotkania|

Spotkanie dotyczyło: » Identyfikacji ewentualnych problemów związanych z przewozem węgla w świetle postanowień wielostronnego porozumienia RID4/2014 i przepisów specjalnych 665 i 803 » Kontroli w transporcie kombinowanym. » Propozycji przesłanych przez inne państwa na wspólne posiedzenie RID/ADR/ADN. » Zmiany metodologii tworzenia pytań zawartych w katalogu pytań na egzaminy na doradcę ADR/RID/ADN. » Rozporządzenia w sprawie uzyskania świadectwa doradcy. » Rozporządzenia w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu [...]

2505, 2014

Weryfikacja pytań egzaminacyjnych dla DGSA

25 maja, 2014|Categories: Akty prawne|

Zakończono I etap weryfikacji części ogólnej pytań egzaminacyjnych dla DGSA. W pracach uczestniczyli przedstawiciele Naszego Stowarzyszenia, Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR, przedstawiciele Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Transportowego Dozoru Technicznego oraz PKP Cargo. Pozostała do weryfikacji część specjalistyczna - kolejny etap prac przewidziano na początek lipca tego roku.

1905, 2014

Odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na Państwa pismo w sprawie interpretacji przepisu 3.4.12 Umowy ADR.

19 maja, 2014|Categories: Akty prawne|

Po prawie 2 latach i 2 przypomnieniach doczekaliśmy się odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącej interpretacji całkowitej masy brutto nadawanych towarów na LQ (Limited Quantities) zg. z Działem 3.4 Umowy ADR. Należy podawać masę brutto całej przesyłki a nie tylko towaru niebezpiecznego, który w tej przesyłce jest zawarty. DTD-IV-513-10-MS-14

1605, 2014

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia w siedzibie TDT.

16 maja, 2014|Categories: Spotkania|

Spotkanie dotyczyło bazy pytań egzaminacyjnych dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wg ADR. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zgodzili się na weryfikację obecnej bazy pytań z określeniem podstawy prawnej dla odpowiedzi. Planowane jest pogrupowanie pytań wg zakresu (klasyfikacja, tunele itd.) i wybór pytań na egzamin zgodnie z całym zakresem. Planowy czas prowadzenia prac nad bazą pytań - czerwiec/lipiec 2014 r.

1904, 2014

Odpowiedź S-DGSA na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

19 kwietnia, 2014|Categories: Akty prawne|

Zapytanie dotyczące opinii S-DGSA przystąpienia do umowy wielostronnej M228 dotyczącej przewozu prototypów przedprodukcyjnych dużych akumulatorów litowo-jonowych (UN 3480) oraz do umowy wielostronnej M271 dotyczącej instalacji dozowania dodatków do cystern. M228, M271 - odpowiedź S-DGSA

704, 2014

XIV Seminarium S-DGSA

7 kwietnia, 2014|Categories: Spotkania|

W dniach 7 - 8 kwietnia 2014 roku, w hotelu Orle nad Bałtykiem (Gdańsk Sobieszewo) po raz czternasty S-DGSA zorganizowało spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych. Relacja z XIV Seminarium Stowarzyszenia DGSA

503, 2014

Spotkanie orgaznizowane przez DTD oraz TDT

5 marca, 2014|Categories: Spotkania|

Przedstawiciele S-DGSA zostali zaproszeni na spotkanie orgaznizowane przez Departament Transportu Kolejowego i Drogowego oraz Transportowy Dozór Techniczny, którego celem było uzgodnienie formuły współpracy przy: - weryfikacji katalogu pytań stosowanych na egzaminach na doradcę dgsa - ujednoliceniu tłumaczenia przepisów RID/ADR/ADN. Podczas spotkania zaproponowano utworzenie grup roboczych do obu tych zadań, których prace rozpoczną się w najbliższym czasie. Ponadto na wniosek uczestników spotkania przedstawiciele właściwej władzy rozważą możliwość wprowadzenia zmian podczas przeprowadzanych [...]

1702, 2014

Uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia S-DGSA w konferencji w Bonn organizowanej przez EASA Europejskie Stowarzyszenie Doradców DGSA

17 lutego, 2014|Categories: Spotkania|

Na zaproszenie EASA 26 delegatów z 12 krajowych Stowarzyszeń Doradców DGSA spotkało się w Bonn. Każdy przedstawiciel zaprezentował swoje Stowarzyszenie z opisem działalności, jak również krajowe funkcjonowanie przepisów rozdziału 1.8.3 obejmujące m.in. egzaminowanie doradców, kursy przygotowujące do egzaminu, roczne sprawozdanie, wymóg wyznaczenia doradcy i wyłączenia w tym zakresie. EASA ma na celu reprezentowanie interesów doradców DGSA podczas posiedzeń wspólnym grupy roboczej ds. RIDADR/ADN WP15. Planowane działania mają na celu poprawę [...]

1510, 2013

Zapytanie Stowarzyszenia do MTBiGM w sprawie interpretacji przepisu 3.4.12 Umowy ADR.

15 października, 2013|Categories: Akty prawne|

W związku z wątpliwościami związanymi z tłumaczeniem polskiej wersji Umowy ADR, która zobowiązuje nadawców towarów na LQ do przekazywania przewoźnikowi w formie pisemnej informacje o całkowitej masie brutto nadawanych towarów Stowarzyszenie DGSA poprosiło Ministra o wykładnię tego przepisu. Po roku oczekiwania na odpowiedź ponowiliśmy zapytanie. 2012 07 17 prosba do Ministra o wykladnie LQ.pdf 2013-07-30 Pismo ponaglające - LQ do MTDiGM.pdf

3008, 2013

Zapytanie Stowarzyszenia do TDT oraz MTBiGM w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów dla kierowców ADR.

30 sierpnia, 2013|Categories: Akty prawne|

W związku z rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR Stowarzyszenie DGSA przygotowało opinię do projektu. Opinia została przesłana do MTBiGM. 2013-08-20 Kierowcy-pismo do TDT.pdf 2013-08-30 Odpowiedź TDT.pdf

2907, 2013

Opinia Stowarzyszenia w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

29 lipca, 2013|Categories: Akty prawne|

W związku z rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR Stowarzyszenie DGSA przygotowało opinię do projektu. Opinia została przesłana do MTBiGM. 2013-07-29 Opinia w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.pdf

2407, 2013

Nowa wersja ADR 2013

24 lipca, 2013|Categories: Akty prawne|

W dniu 16 lipca 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 815 zostało opublikowane Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Załącznikiem do tego oświadczenia jest tekst jednolity ADR uwzględniający zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. [...]

1504, 2013

Opinia Stowarzyszenia w sprawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie transportu odpadów.

15 kwietnia, 2013|Categories: Akty prawne|

W związku z projektem z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, Stowarzyszenie DGSA przygotowało opinię do projektu. Opinia sostała przesłana do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz do Ministerstwa Środowiska. 2013-04-15 Opinia w sprawie RMS w sprawie transportu odpadów-MS.pdf 2013-04-15 Opinia w sprawie RMS w sprawie transportu odpadów-MT.pdf

Infolinia Ekspertów

ADR, RID, IATA, GHS/CLP dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00

Maria Nicopulos (ADR, IATA DGR, IMDG, RID)
+48 602 399 049

Norbert Świderek (ADR, klasa 1, cystern, kursy dla kierowców, RID)
+48 603 232 256

Mirosław Kłosiński (ADR, klasa 1, cysterny, RID, szkolenia kierowców i innych uczestników
przewozu; urządzenia NO – użytkowanie, szkolenia i organizacja egzaminu TDT)
+48 601 760 731

Małgorzata Wieleba-Walicka (analiza prawna, postępowanie administracyjne, odwołania)
+48 605 595 019

Bożena Konarska (ADR, IMDG)
+48 602 318 248

Anna Łuczak (ADR, GHS/CLP )
+48 48 696-459-037

Monika Malicka (ADR, odpady)
+48 602264499

Grzegorz Jurczyk (ADR, klasa 1, 7, RID, wymagania konstrukcyjne pojazdów)
+48 500 195 352